Provincie zoekt samen met inwoners en gemeenten naar locaties voor windenergie

De provincie Utrecht wil tempo maken met de opwek van schone energie. Hiervoor is het nodig dat de plannen voor zonne- en windenergie concreet worden. Om helderheid te scheppen in welke gebieden windenergie het meest kansrijk is, worden de komende maanden de milieueffecten onderzocht. Ook wordt gekeken waar lokale initiatiefnemers zoals energiecoöperaties al plannen hebben en welke plannen tijdig aangesloten kunnen worden op het stroomnet. Daarnaast is de provincie ook gestart met de voorbereiding van een participatieproces, waarbij alle inwoners uit de provincie de mogelijkheid krijgen advies over windenergie te geven aan de provincie.

windmolen

Gemeenten en de provincie willen in 2030 samen 2,4 terawattuur (TWh) aan duurzame energie opwekken. Om dit gezamenlijke doel te bereiken, is de provincie gestart met het opstellen van een provinciaal Milieueffectrapport (planMER). In dit rapport worden de milieueffecten van windenergie in kaart gebracht. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windenergie (NRD) staat welke milieueffecten van windenergie de provincie gaat onderzoeken, in welke gebieden en hoe gedetailleerd dat gebeurt. Tussen eind februari en begin april 2023 is de NRD ter inzage gelegd en kon erop gereageerd worden. Meer dan 600 inwoners, organisaties en gemeenten hebben hierop hun zienswijze ingediend.

De ontvangen feedback over de NRD heeft geleid tot aanpassingen, zoals het verkleinen van sommige onderzoeksgebieden en het schrappen van een onderzoeksgebied in de Eempolder in Eemnes, vanwege de status van weidevogelkerngebied.

Gedeputeerde Huib van Essen: "De provincie streeft ernaar om in 2030 55 procent van de gebruikte elektriciteit in de eigen provincie duurzaam op te wekken. Die 2,4 TWh is nodig om dit doel te kunnen halen. Hierbij is een goede balans nodig tussen zon en wind. Zon op dak wordt maximaal benut, maar om dit aan te vullen is ook windenergie nodig. We geven gemeenten, maar ook lokale initiatiefnemers zoals energiecoöperaties, graag meer duidelijkheid over welke plekken het meest kansrijk zijn. Zo willen we de overlast voor omwonenden en de gevolgen voor de natuur zoveel mogelijk beperken."

De resultaten van het milieuonderzoek (planMER) worden later dit jaar samen met de locaties die daaruit als meest kansrijk naar voren komen aan de gemeenten aangeboden. Behalve de milieueffecten wordt hiervoor ook gekeken naar de aansluitbaarheid op het elektriciteitsnet en de mogelijkheid voor lokaal eigendom van windmolens. De gemeenten krijgen daarna zes maanden de tijd om aan te geven welke wind- of zongebieden ze willen benutten om de gezamenlijke klimaatdoelen waar te maken. Ook de provincie kan daarna, indien nodig, plannen voor windenergie mogelijk maken.

Participatieproces dit najaar

De provincie hecht veel waarde aan de mening en input van inwoners bij dit onderwerp. Gedeputeerde Huib van Essen: "Daarom wordt er een participatieproces voorbereid, waarbij alle inwoners uit de hele provincie Utrecht via een digitale raadpleging de mogelijkheid krijgen om advies te geven aan de provincie. Daarna volgt een verdieping met een representatieve selectie van 100 inwoners via een burgerforum. Dit gaat ons helpen om te komen tot de kansrijke gebieden voor windenergie. Het participatieproces zal van start gaan na het gesprek in de commissie met Provinciale Staten op 11 oktober."

Meer weten?

Uit de vragen en opmerkingen die de provincie ontvangen heeft, zijn een aantal veelgestelde vragen gedestilleerd. De antwoorden op deze vragen vindt u in 'Antwoorden veelgestelde vragen over windenergie'. Meer informatie vindt u ook in de volledige Nota van beantwoording. Alle stukken over dit onderwerp zijn te vinden in het Stateninformatiesysteem.

Voor persinformatie:
lotte.mulders@provincie-utrecht.nl, 06 39 25 06 62