Regio Utrecht presenteert bouwstenen voor alternatief verbreding bak A27

Tijdens een informatiebijeenkomst voor Staten- en raadsleden hebben de bestuurders van provincie en gemeente Utrecht bouwstenen gepresenteerd voor een alternatief voor de verbreding van de bak in de A27 bij Amelisweerd.

A27 bij Utrecht

Het alternatief stoelt op drie pijlers: het verminderen van de verwachte groei van het autoverkeer, het verhogen van de capaciteit binnen de bak en het beter benutten van de omliggende wegen. In de volgende stap onderzoeken provincie en gemeente de effecten van de bouwstenen op onder meer de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Op basis van die onderzoeksresultaten wordt het alternatief vormgegeven.

De afgelopen maanden hebben provincie en gemeente samen met stakeholders en in- en externe deskundigen de bouwstenen verkend voor een alternatief voor het Tracébesluit Ring Utrecht. Ook is uitgedacht welke onderzoeken gedaan moeten worden om de bouwstenen vervolgens te kunnen toetsen op haalbaarheid en wenselijkheid.

Wethouder Van Hooijdonk: “Om de regio op lange termijn bereikbaar te houden, moeten we op een andere manier naar mobiliteit durven kijken. In Utrecht bouwen we nu bijvoorbeeld een grote autovrije wijk. Dat kan alleen als je zorgt dat de belangrijke voorzieningen dichtbij zijn, als mensen op een goede manier kunnen fietsen en als het aanbod van openbaar vervoer op orde is.”

Gedeputeerde Schaddelee: “Veel van het autoverkeer dat nu over de A27 rijdt, komt uit de stad of uit de buurt. Als we die mensen kunnen stimuleren om met het ov of met de fiets te gaan, of waar mogelijk een andere route te kiezen, dan is extra asfalt niet nodig. En hoeven we niet te tornen aan Amelisweerd, een groene uitvalsbasis waar veel inwoners van stad en provincie aan gehecht zijn.”

Bouwstenen

Het plan van de regio bestaat uit drie pijlers: het verminderen van de verwachte groei van het autoverkeer, het verhogen van de capaciteit binnen de bak bij Amelisweerd en het beter benutten van de omliggende wegen. Voor elke pijler zijn verschillende bouwstenen geïdentificeerd die verder onderzocht gaan worden. Het gaat daarbij onder meer om onderzoeken van de effecten van het stadsbreed invoeren van betaald parkeren in Utrecht, het uitbreiden van de werkgeversaanpak (een aanpak waarbij werkgevers hun werknemers stimuleren anders te reizen dan met de auto) en betalen naar gebruik (rekeningrijden) op de hoeveelheid autoverkeer, het effect van een lagere snelheid op (delen van) de ring, de inpasbaarheid van meer rijstroken en de mogelijkheid om verkeer beter te verdelen over de overige wegen. Ook wordt de impact van nieuwe ov-verbindingen, deelvervoerhubs en doorgaande fietsroutes onderzocht.

Nieuwe woningen

Het Rijk heeft een plan opgesteld voor de verbreding van de A27 en A12 bij Utrecht (Ring Utrecht). Dit plan, vastgelegd in het Tracébesluit Ring Utrecht, is opgebouwd vanaf 2006. De wereld is inmiddels flink veranderd. We denken anders na over mobiliteit en klimaatverandering en de druk op de woningmarkt is enorm toegenomen. Langs de Ring Utrecht zijn diverse nieuwe woongebieden gepland, zoals bij Lunetten-Ko­ningsweg, Groot Merwede en Rijnenburg. Het alternatief moet er mede aan bijdragen dat deze locaties ontwikkeld kunnen worden. Andersom vormt de inrichting van deze wijken een sleutel in de vermindering van het autoverkeer.

Tegelijk staan we voor de opgave om te zorgen voor een leefbare omgeving voor onze inwoners, in bestaande en nieuwe woongebieden. Er is een brede bereikbaarheidsoplossing nodig om de regio toekomstbestendig bereikbaar en gezond te houden. De basis hiervoor is gelegd in ‘Utrecht Nabij’, een rapport dat Rijk en regio in 2020 samen hebben vastgesteld. Onderdeel daarvan is het zogeheten Wiel met Spaken: hoogwaardige ov-verbindingen om de stad heen die station Utrecht Centraal niet aandoenen daarmee ontlast (Wiel) met dwars daarop ov-verbindingen naar Utrecht Centraal en de regio (Spaken).

Leefbaarheid en bereikbaarheid

Met het regioalternatief willen provincie en gemeente dat de regio bereikbaar blijft én leefbaar, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Het alternatief moet hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan de brede welvaart van werknemers, bezoekers en inwoners van de regio Utrecht en de reizigers uit heel Nederland die de regio - ook wel de ‘draaischijf’ van Nederland genoemd, passeren. Bovendien willen stad en provincie de verkeersveiligheid waarborgen. Dit alles komt bovenop de plannen die gemeente en provincie hebben voor de mobiliteitstransitie tot 2040. Tot slot wegen in het regioalternatief de recentere inzichten in de stikstofproblematiek en klimaatopgave nadrukkelijk mee. Deze combinatie van factoren maken het samenstellen van een duurzaam alternatief een complexe opgave.

Tracébesluit

Het Tracébesluit Ring Utrecht gaat uit van een forse verbreding van de weg bij het landgoed Amelisweerd. Vanwege de waterdichte bak waarin de weg is aangelegd, is deze verbreding technisch ingewikkeld en risicovol. Bovendien gaat deze verbreding ten koste van een aanzienlijk stuk van het landgoed en de monumentale bomen aldaar. Onder meer naar aanleiding van protesten uit de regio is in het coalitieakkoord de regio de mogelijkheid geboden om een alternatief voor deze verbreding uit te werken.

Proces

In de komende maanden onderzoekt de regio de effecten op de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de leef­baarheid in bestaande en nieuwe woongebieden rond de Ring. Op basis van deze onderzoeksresultaten wordt het alternatief samengesteld. In aanloop naar het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (tweede kwartaal 2023) deelt de regio de tussentijdse resultaten van het alternatief met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01