Zuilense Ring krijgt lagere snelheid en nieuw, stiller asfalt

In de loop van 2025 krijgt de Zuilense Ring (N230) een lagere maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Nu is het de enige Utrechtse provinciale weg waar het verkeer 100 kilometer per uur mag rijden. Naast de snelheidsverlaging krijgt het wegdek nieuw en stiller asfalt en bij de wijk Zandweg Oostwaard in Maarssen investeert de provincie Utrecht in een nieuw geluidsscherm. 

N230 Zuilense Ring

Deze reconstructie van de N230 staat vooral in het teken van het verbeteren van de leefbaarheid voor bewoners langs de weg. Met het verlagen van de maximale snelheid en overige geluidsbeperkende maatregelen wordt door de provincie Utrecht gevolg gegeven aan een lang gekoesterde wens vanuit de omgeving om overlast van het verkeer te beperken. De Gedeputeerde Staten voeren met dit investeringsbesluit ook een eerder genomen besluit van Provinciale Staten uit voor een snelheidsbeperking op deze weg.

De Zuilense Ring krijgt tussen het Ghandiplein in Utrecht en de aansluiting op de A2 een nieuwe inrichting met smallere rijstroken en meer ruimte voor groen in de bermen. Plaatselijk worden de vangrails vervangen door houten geleiderails die aansluiten bij de uitstraling van de vernieuwde weg. De aanpassingen zijn erop gericht om het voor weggebruikers zo vanzelfsprekend mogelijk te maken dat zij zich aan de nieuwe maximumsnelheid houden. 

Van autoweg naar vernieuwde provinciale weg

Het wegdek van de N230, inclusief de op- en afritten, wordt voorzien van stil asfalt dat is uitgekozen omdat het zorgt voor geluidsreductie. Het verouderde geluidsscherm bij de wijk Zandweg Oostwaard, dat in beheer is bij de gemeente Stichtse Vecht, wil de provincie vervangen. Het ontwerp voor dit nieuwe scherm wordt in overleg met het bestuur van het bewonersplatform Buren van de Zuilense Ring opgesteld. De provincie wil dit nieuwe scherm in beheer en eigendom nemen. Met de gemeente Stichtse Vecht worden over de overdracht van gronden en cofinanciering nadere afspraken gemaakt.

Handhaving op de snelheid van 80 kilometer per uur blijft vanwege de verkeersdrukte op de Zuilense Ring gewenst. Het is de bedoeling dat de trajectcontrole op deze weg in overleg met het Openbaar Ministerie wordt gehandhaafd. 

Aansluiting met A2

Naast deze plannen werkt de provincie samen met overige wegbeheerders, zoals Rijkwaterstaat, aan de afronding van een ontwerp voor een nieuwe aansluiting van de Zuilense Ring op de rijksweg A2. Kenmerkend is dat het verkeer op het viaduct over de A2 kortstondig naar de andere weghelft wordt geleid en dus even aan de linkerkant rijdt. Daardoor zijn er minder kruisingen en hoeven voertuigen minder vaak te stoppen. Hierdoor kan de kruising meer verkeer verwerken en dit komt de doorstroming op de N230 ten goede.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden aan de N230 staan gepland voor de zomer van 2025. De realisatie van het nieuwe geluidsscherm bij de wijk Zandweg Oostwaard zal het jaar daarna plaatsvinden. Voor de realisatie van de nieuwe aansluiting op de A2 is nog geen planning beschikbaar. Vooralsnog richt de provincie zich op uitvoering in het jaar 2028. 

Dit collegebesluit maakt onderdeel uit van een investeringsprogramma voor de provinciale wegen waar Provinciale Staten in juni over beslist. 

Meer informatie over dit project: www.provincie-utrecht.nl/n230

Voor persinformatie:
jeffrey.tijdhof@provincie-utrecht.nl, 06 39 63 22 46