Bij erfontwikkeling is veel meer mogelijk dan je denkt

De regeling voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) biedt onder meer mogelijkheden voor erfeigenaren die graag een nieuwe woning willen realiseren op hun terrein. Jolanda van Looij is een zogenoemde ervenconsulent en kan daarbij helpen. Ze werkt voor stichting MooiSticht, die regelmatig wordt ingeschakeld als percelen in het landelijk gebied een andere invulling krijgen.

Jolanda van Looij, ervenconsulent

Ervenconsulent Jolanda van Looij

Wil iemand een extra woning realiseren op een boerenerf, maar zijn er te weinig schuren om aan de gestelde sloopeis te voldoen? Dan kijkt Jolanda samen met de initiatiefnemer hoe ze de gewenste ontwikkeling kunnen realiseren door extra ruimtelijke kwaliteitswinst te creëren. "Het is heel belangrijk om de ervenconsulent zo vroeg mogelijk in het planproces te betrekken. Hiermee kan het vervolgproces soepeler verlopen richting gemeente en/of provincie."

"De aanvragen gaan vaak over het omvormen van een agrarische bestemming naar een woon- of bedrijfsbestemming. Binnen het provinciaal ruimtelijk beleid wordt deze functieverandering de 'ruimte-voor-ruimte-regeling' genoemd", legt Jolanda uit.

'Van binnen naar buiten' en 'van buiten naar binnen'

Na een korte analyse gaat de ervenconsulent met de initiatiefnemer om de tafel. Tijdens het gesprek inventariseert deze alle wensen voor de korte en lange termijn. Het is volgens Jolanda ook belangrijk om te weten wat men juist níet wil.

Al schetsend onderzoeken we of de wensen binnen de kwaliteit van de plek gerealiseerd kunnen worden. Vanuit creativiteit zoeken we samen naar oplossingen. Dan is er veel meer mogelijk dan je denkt.

Jolanda van Looij

Door op tijd een deskundig adviseur in te schakelen voorkom je volgens Jolanda dat het proces bij de gemeente vastloopt. En in een later stadium plannen alsnog bijgesteld moeten worden. "Met alle frustraties en kosten van dien! Mijn ervaring is dat investeren in een advies Ruimtelijke Kwaliteit aan het begin van het proces loont én kwaliteit oplevert in de uitvoering."

Maatwerkoplossingen

"Die extra kwaliteitswinst kun je realiseren door de aanleg van landschappelijke elementen, zoals een hoogstamboomgaard, houtwal of struweelhaag", legt Jolanda verder uit. "Of door het terug graven van sloten en greppels. Daarnaast houden we ook rekening met andere zaken, waar mensen vaak helemaal niet over hebben nagedacht. Waar komt de zon op? Wat betekent dat voor je leef- en slaapruimte? Hoe kun je de mooiste uitzichten maken vanuit je woning, of vanuit de buitenruimte? Juist in het landschap zijn door maatwerk heel veel unieke en slimme mogelijkheden."

Algemeen belang

Door mensen te vertellen over het landschap en de omgeving waarin ze wonen, krijgen ze daar ook meer waardering voor.

Het allerbelangrijkste is dat mensen zelf ook het nut en de noodzaak ervan inzien. Dat ze niet alleen een mooie nieuwe woon- of werkplek krijgen, maar ook bijdragen aan het algemeen belang van een groen landschap en duurzaamheid. Gelukkig is dat besef er steeds meer.

Jolanda van Looij