Begroting en rekening waterschappen, vaststelling door provincie

De provincie bekijkt jaarlijks de begroting en de jaarrekening van de waterschappen. Dan controleert zij of de stukken voldoen aan de geldende wetgeving en aan de bedrijfsmatige uitgangspunten. Ook worden de beleids- en algemene waterschapsontwikkelingen zorgvuldig in de gaten gehouden. Het bestuur van de waterschappen stuurt de stukken op naar de provincie.

Voorwaarden

U stuurt de begroting en jaarrekening jaarlijks naar de provincie. Beide documenten moeten voldoen aan de voorwaarden die in de Waterschapswet en besluiten staan.

Aanpak

De waterschappen sturen binnen 2 weken na de vaststelling of vóór 1 december (voorafgaand aan het begrotingsjaar) de stukken naar de provincie.

Contact

U dient de stukken ter kennisgeving toe te zenden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht.

Uitvoerende instantie

Provincie Utrecht

Bezoekadres

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres

Postbus 80300
3508 TH Utrecht

info@provincie-Utrecht.nl
Telefoon 030-2589111

Wet- en regelgeving