Grens bebouwde kom, vaststelling

De provincie kan besluiten de grens van de bebouwde kom vast te stellen. De bebouwde kom is hier aansluitende bebouwing in de vorm van een stad of een dorp. Een verderop gelegen bedrijventerrein kan hier ook bij horen.

Voorwaarden

De provincie kan besluiten de grenzen van een bebouwde kom van een gemeente aan te passen, als:

  • de provincie afspraken in de 'wegenlegger' wijzigt (in dat document staat informatie over de openbaarheid en onderhoudsplicht van wegen buiten de bebouwde kom)
  • de bebouwde kom verouderd is, in vergelijking met het bestemmingsplan
  • (binnenkort) bouwwerkzaamheden plaatsvinden
  • wettelijke regelingen moeten worden uitgevoerd, die gevolgen hebben voor de bebouwde kom

Aanpak

Het initatief tot het aanwijzen en vaststellen van bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet art. 27 lid 2 ligt bij Gedeputeerde Staten. Gemeenten kunnen hiertoe ook een verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten.

CONTACT

De provincie bepaalt de grens van de bebouwde kom van de gemeente. Gemeenten kunnen een verzoek indienen bij de Provincie Utrecht, telefoonnummer: 030-2589111

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit kunt u bezwaar indienen bij de provincie. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na verzending of publicatie van het besluit indienen bij de provincie.

Uitvoerende instantie

Provincie Utrecht

Bezoekadres

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres

Postbus 80300
3508 TH Utrecht

info@provincie-Utrecht.nl
Telefoon 030-2589111