Landinrichtingsplan, inzage

Een landinrichtingsplan kan belangrijke gevolgen voor u hebben. Daarom kunt u een landinrichtingsplan kosteloos inzien bij de provincie. In een landinrichtingsplan staat hoe de provincie het landelijk gebied wil inrichten. Bijvoorbeeld waar er ruimte is voor landbouw of natuur. In de voorbereidende fase wordt een landinrichtingsprogramma opgesteld. De provincie legt dit programma voor iedereen kosteloos ter inzage bij het provinciehuis en op de secretarie van de gemeenten en waterschappen in het gebied. Vooraf meldt de provincie de inzagemogelijkheid in de Staatscourant en in lokale dag- of nieuwsbladen.

Als de provincie het inrichtingsplan wil uitbreiden dan geldt dezelfde inzageprocedure. Bijvoorbeeld in het kader van een aanpassingsplan.

De landinrichtingswet is per 1 januari 2007 vervallen. Een aantal projecten: Noorderpark; Lopikerwaard en RAK Kromme Rijn worden nog onder de Landinrichtingswet afgemaakt.

Per 1 januari 2007 is de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) daar voor in de plaats gekomen en in werking getreden.

Voorwaarden

Gedeputeerde Staten van Utrecht kunnen tot toepassing van landinrichting besluiten.

Voor de voorbereiding of wijziging is afd. 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Contact

U kunt het landinrichtingsprogramma en het landinrichtingsplan inzien op het provinciehuis. Daarnaast kunt u het inzien bij de gemeenten en waterschappen in het gebied. Nadere contactinformatie wordt per project in de publicaties bekend gemaakt

Bezwaar en beroep

Iedereen kan tijdens de inzageperiode van 6 weken schriftelijk bezwaar indienen bij de provincie.

Uitvoerende instantie

Provincie Utrecht

Bezoekadres

Archimedeslaan 6

3584 BA Utrecht

Postadres

Postbus 80300

3508 TH Utrecht

info@provincie-Utrecht.nl

Telefoon 030-2589111