Beleefbare natuur (AVP)

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

De provincie vindt het belangrijk dat burgers meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat de natuur weer midden in de samenleving komt te staan. Landschappen en natuurgebieden hebben een belangrijke educatieve en recreatieve waarde. Bovenlokale initiatieven voor het versterken van draagvlak, kennis en belevingswaarde van natuur en landschap kunnen daarom subsidie krijgen. Bovenlokaal betekent dat het initiatief zich richt op ten minste drie woonkernen binnen één of meerdere gemeenten.

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier