Investeringen agrarisch natuurbeheer (AVP)

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

Dit artikel kan voor een bepaalde periode worden opengesteld door middel van een apart openstellingsbesluit. Alleen dan is subsidie op een aanvraag mogelijk. Wanneer dit het geval is wordt dat breed bij de doelgroep bekend gemaakt en hier aangegeven.

De agrarische collectieven in de provincie ontvangen subsidie voor agrarisch natuurbeheer op basis van de subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Om het beheer volgens de voorwaarden te kunnen uitvoeren, zijn soms inrichtingsmaatregelen nodig. Bijvoorbeeld om plas-dras of hoog waterpeil te realiseren. Dit vraagt vaak aanzienlijke investeringen, zoals de aanschaf van pompen en de aanleg van dammen/waterkeringen. Het ANLb voorziet alleen in subsidiëring van beheerkosten en niet op deze investeringen. De regeling voor niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer maakt het mogelijk dat de collectieven ook hiervoor subsidie kunnen krijgen.