Vergunningaanvragen met emissiearme stalsystemen tijdelijk in de wacht

13-04-2022

In september 2021 heeft de rechtbank Midden-Nederland meerdere besluiten over natuurvergunningen afgekeurd die door de provincie Utrecht waren afgegeven. Bezwaarmakers hadden aangegeven dat er onderzoeksrapporten zijn die aangeven dat emissiearme stallen in de praktijk meer ammoniak uitstoten dan waar in de vergunning vanuit is gegaan. Als dat zo is, dan zijn negatieve gevolgen voor de natuur niet uitgesloten. De Wet natuurbescherming schrijft voor dat dat niet zomaar mag. De rechter heeft gezegd dat de onderzoeksrapporten twijfels oproepen en dat de ammoniakcijfers daarom niet zomaar gebruikt mogen worden. Ook heeft de rechter gezegd dat het toezicht op een goede werking en toepassing van de emissiearme stalsystemen niet goed genoeg geregeld is.

Hoger beroep RAV-cijfers

De gebruikte ammoniakcijfers komen uit de Regeling ammoniak en veehouderij, de ‘Rav’. Deze Rav moet in de milieuwetgeving verplicht gebruikt worden. Omdat het daar gebruikt moet worden, is er voor gekozen om dat ook voor natuurvergunningen te gebruiken. Ammoniakcijfers kunnen niet zomaar in de Rav worden opgenomen, daar zijn uitgebreide regels voor. Zo moeten de cijfers worden vastgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek, praktijkmetingen en beoordeling door deskundigen. De provincie Utrecht vindt dat de ammoniakcijfers zo op een zorgvuldige en verantwoorde manier zijn vastgesteld. Daarom is tegen de uitspraken van de rechtbank Midden-Nederland over de RAV-cijfers voor emissiearme stalsystemen hoger beroep ingesteld bij de hoogste bestuursrechter. Dat is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is nu aan de Raad van State om te beoordelen of de betreffende Rav-cijfers van nu in orde zijn om te gebruiken voor natuurvergunningen. Een uitspraak van de Raad van State is een ‘ultieme uitspraak’. Dat wil zeggen dat het boven een uitspraak van een rechtbank gaat en dat het voor heel Nederland geldt.

Op 14 juni 2022 is de zitting van deze zaken bij de Raad van State. Een uitspraak in deze zaken wordt na de zomerperiode van 2022 verwacht.

Rechtszekerheid van vergunningen

De provincie Utrecht vindt het belangrijk om binnen de mogelijkheden die de Wet natuurbescherming biedt nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarbij vindt de provincie het belangrijk dat er vergunningen verleend worden die rechtszekerheid bieden. Omdat totdat de Raad van State een uitspraak gedaan heeft niet duidelijk is of de Rav-cijfers voor emissiearme stalsystemen voldoende zijn en de rechtszekerheid daardoor onzeker is, wacht de provincie nu met het afhandelen van aanvragen waar daar sprake van is. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State laten de betrokken ministeries en provincies onderzoeken wat er gedaan zou kunnen worden om de twijfels over de Rav-cijfers voor emissiearme stalsystemen weg te nemen. De provincie Utrecht wacht de resultaten daarvan af. De verwachting is dat dan ingeschat kan worden of er in afwachting van een uitspraak van de Raad van State andere mogelijkheden zijn om vergunningaanvragen af te handelen. De onderzoeksresultaten worden in het eerste halfjaar van 2022 verwacht. Zo gauw dat er is en duidelijkheid over de vergunningverlening in die gevallen laat de provincie Utrecht dat weten.

Bedrijven die een vergunningaanvraag voorbereiden met een emissiearm stalsysteem wordt aangeraden om daarmee te wachten totdat er duidelijkheid is over de daarbij behorende Rav-factoren. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de provinciale Helpdesk Stikstof via stikstof@provincie-utrecht.nl.