Milieueffectrapportage (m.e.r.)

De milieueffectrapportage (MER) is een manier om de gevolgen van een plan of project voor het milieu in beeld brengen. Een MER is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten die invloed hebben op onze leefomgeving. Op deze manier krijgt milieu een volwaardige plaats in plannen en projecten. Bij plannen gaat het bijvoorbeeld om zoekgebieden voor windturbineparken of woningbouwlocaties. Bij projecten gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van een weg of het verbeteren van een dijk.

De MER biedt ook ruimte voor participatie in de besluitvorming en draagt bij aan de keuze voor alternatieve oplossingen.

Wie doet wat in de MER-procedure?

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag is de overheid die het besluit neemt. Meestal is dat een gemeenteraad, Provinciale Staten of een minister.

Initiatiefnemer

Dit kan iedereen zijn die een plan of project wil starten dat invloed heeft op de leefomgeving. Bijvoorbeeld een particulier die een windturbine wil plaatsen, een waterschap dat een dijk wil versterken of de provincie zelf die een provinciale weg wil verbreden. De initiatiefnemer stelt het milieueffectrapport op of laat dit doen door een adviesbureau. Het kan dus zijn dat de provincie Utrecht zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag is.

Commissie MER

Bij wet is geregeld dat een onafhankelijke commissie adviseert over de inhoud. Afhankelijk van het onderwerp stelt de Commissie MER een team van specialisten samen, die de stukken beoordelen. Zij geven advies of de milieubelangen voldoende zijn meegenomen.

Meer weten?

Download de factsheet (pdf) of kijk op de website Infomil.

Contact

Secretariaat domein Stedelijke Leefomgeving

Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl