Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor de provincie Utrecht. De provincie zet zich in om de situatie op de Utrechtse wegen zo veilig mogelijk te houden. Dit doen we door de wegen duurzaam veilig in te richten en door te investeren in educatie en verandering van gedrag. Een groot deel van alle verkeersongevallen komt namelijk door verkeerd gedrag tot stand. Iemand die niet goed oplet of zich niet aan de regels houdt zijn hier voorbeelden van.

Onze visie

Praktisch iedereen neemt deel aan het verkeer en moet zich ten alle tijden op een prettige en veilige manier kunnen verplaatsen. Helaas laten de landelijke ongevallencijfers zien dat de verkeersveiligheid in Nederland afneemt. Hoewel het aantal verkeersongevallen in de provincie Utrecht afneemt, geldt ook voor onze provincie dat de weg naar nul verkeersslachtoffers nog lang is. Omdat ieder verkeersslachtoffer er één te veel is, geeft provincie Utrecht in samenwerking met haar partners een impuls aan de verkeersveiligheid. De landelijke plannen hiervoor zijn vastgelegd in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Hierin staat de ambitie vermeld om op termijn (2050) ‘op weg naar nul verkeersslachtoffers’ te zijn. De strategie van de provincie Utrecht sluit hier op aan en is te vinden in ons Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2019-2023.

Onze aanpak

Samen met onze partners gaan we aan de slag om het verkeer in onze provincie veiliger te maken. Dit doen we door onze wegen veilig in te richten. Daarnaast werken we aan gedragsverandering bij weggebruikers via voorlichting en educatie op het gebied van verkeersveiligheid en overleggen we met de politie over de inzet van verkeershandhaving. We streven daarbij naar een goede samenwerking tussen de partners die actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid: gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, onderwijs, waterschap, kennisinstituten, verkeersveiligheidsorganisaties en bewoners.

Risicogestuurd

Verkeerssituaties zijn continue onderhevig aan verandering. Fietspaden worden drukker, er komen nieuwe vervoersmiddelen op de markt, ouderen blijven steeds langer mobiel en de negatieve effecten van afleiding en het gebruik van verdovende middelen in het verkeer worden steeds beter cijfermatig uitgedrukt. Om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen is het zaak om de verkeersveiligheidsontwikkelingen nauwlettend te volgen. Onze focus ligt hierbij op het verzamelen, analyseren en monitoren van informatie over risico’s in het verkeer die zich nu of in de nabije toekomst kunnen voordoen. Door vooraf een inschatting te maken van verkeersveiligheidsrisico’s zijn we in staat preventief actie te ondernemen op basis van gerichtere maatregelen met minder kosten en een kortere doorlooptijd. We wachten dus niet tot er slachtoffers vallen maar pakken proactief risicovolle situaties, nog vóór ongevallen hebben plaatsgevonden, in het verkeerssysteem aan.

Verkeersveiligheidsrisico's in de provincie Utrecht

In de Utrechtse Verkeersveiligheidsopgave heeft de provincie Utrecht samen met haar partners een analyse gemaakt van de verkeersveiligheidsrisico’s. Deze verkeersveiligheidsrisico’s zijn onder te verdelen in risicogroepen, risicogedragingen en risicolocaties. Inzicht in de omvang van de problematiek en verkeersveiligheidsrisico’s geeft sturing aan de te maken (beleids)keuzes die leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid. Op basis van de risico’s worden, samen met de partners, lokale en regionale uitvoeringsagenda’s opgesteld met concrete acties en maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Verkeerseducatieprojecten

Snel naar

 • Jongleren in het verkeer

  Jongleren in het verkeer geeft verkeersopvoeding en -educatie aan peuters en hun ouders op voorschoolse locaties (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen). Vanuit het programma worden verkeersthemaweken voor de kinderen en een informatiebijeenkomst voor de ouders georganiseerd. De kinderen krijgen met materiaal.

  Meer informatie:  zie Jonglereninhetverkeer.nl.

 • Verkeersexamen

  Veilig Verkeer Nederland (VVN) verzorgt voor de provincie Utrecht het theoretisch verkeersexamen. Het verkeersexamen test kinderen uit groep 7 en 8 of zij de verkeerskennis voldoende beheersen, goed inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. De gemeenten verzorgen i.s.m. scholen het praktisch verkeersexamen.

  Meer informatie: zie Verkeersexamen.

 • Verkeersouders

  De provincie Utrecht biedt, in samenwerking met VVN, basisscholen een abonnement op verkeersouders aan, mits de scholen/ouders ervoor zorgen dat dit abonnement ook actief benut wordt. Verkeersouders vormen de verbinding tussen de basisschool, ouders, gemeenten, politie en andere organisaties. Verkeersouders zetten zich in voor de verkeersveiligheid rondom de school.

  Meer informatie: zie Verkeersouders.

 • Blindspot

  Basisscholen krijgen de mogelijkheid om de dodehoekles ‘Blindspot’ te laten uitvoeren door TrafficSkills. Blind Spot is een leerzame en leuke les met zang en beweging die leerlingen wijst op de gevaren van de dode hoek van grote voertuigen zoals een bus, vrachtwagen of landbouwvoertuig.

  Meer informatie: zie Blindspot.

 • Afleiding 10-14 jarigen

  Het smartphonegebruik op de fiets onder jongeren (10-14 jaar) neemt toe. TrafficSkills biedt, in opdracht van provincie Utrecht, klassikale interactieve lessen aan voor basisschoolleerlingen van groep zeven en acht, en middelbare schoolleerlingen van de brugklas. Om de boodschap te versterken bieden zij ook voorlichtingsacties aan voor scholen en gemeenten (bijv. bij sportlocaties).

  Meer informatie: zie Mobiel in de hand, fiets aan de kant.

 • ANWB Streetwise

  Tot eind 2023 biedt de provincie Utrecht het praktische lesprogramma ANWB Streetwise voor het basisonderwijs aan. Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van leerlingen. Alle basisscholen in de provincie Utrecht kunnen dit programma om het jaar gratis krijgen. Aanmelden kan via de website van de ANWB.

  Meer informatie: zie ANWB Streetwise.

 • Utrechts Verkeersveiligheidslabel (UVL)

  Het UVL is het Utrechtse kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeerseducatie van de leerlingen en verkeersveiligheid rond de school structureel aanpakken. Op het moment ondersteunt de provincie 3 gemeenten (De Ronde Venen, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg) hiervoor. De provincie verzorgt de eindtoetsing van het UVL-label. Voor meer informatie over het UVL kunt u terecht bij één van deze gemeenten.

 • Stand Up in Traffic (SUIT)

  Veel middelbare scholieren fietsen in groepsverband naar school. Groepsdruk kan leiden tot risicovolle verkeerssituaties. Daarom biedt de provincie Utrecht op middelbare scholen drie lessen van Traffic Skills aan, onder de naam Stand Up In Traffic: Weerbaarheid en groepsdruk; weerbaarheid en zelfvertrouwen; weerbaarheid en uit de groep treden.

  Meer informatie: zie SUIT.

 • Praktijkdag jonge automobilisten

  Het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV) geeft op hun eigen terrein in Barneveld een cursus voor onervaren bestuurders. Het NIV richt zich op jongeren vanaf 18 jaar die al zelfstandig mogen rijden en op jongeren onder de 18 jaar en hun begeleider(s) (2todrivers). Bekijk voor een impressie van de praktijkdag dit filmpje.

  Meer informatie: zie niv.nl.

   

 • Doortrappen

  Het landelijke programma Doortrappen heeft de ambitie dat senioren zo lang mogelijk veilig en comfortabel kunnen blijven fietsen. Doortrappen streeft naar bewustwording en gedragsverandering rondom fietsveiligheid. Op het moment zijn er zeven Doortrappen-gemeenten in onze provincie: Bunnik, Eemnes, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht en Vijfheerenlanden. De provincie Utrecht ondersteunt gemeenten door het financieren van Doortrappenactiviteiten.

  Meer informatie: zie Doortrappen.nl.

 • Opfriscursus voor oudere automobilisten

  Bij deze opfriscursus kunnen oudere automobilisten hun kennis van verkeersregels en hun rijvaardigheid toetsen en verbeteren. Tot eind 2021 zal deze opfriscursus gratis worden aangeboden door provincie Utrecht. Naast deze gratis theorieles kunnen deelnemers op eigen kosten een praktijkrit doen onder begeleiding van een erkende rijinstructeur.

  Meer informatie: zie opfriscursus.

 • Spaarpaal

  Iedere automobilist die zich aan de snelheidslimiet houdt en de spaarpaal passeert, zorgt ervoor dat er geld komt in de spaarpot. Het opgehaalde bedrag wordt gebruikt voor een project in de buurt. De gemeente zet de spaarpaal in, kiest het spaardoel, zorgt voor de communicatie met de buurt en de beloning. De provincie verzorgt de spaarpaal.

 • Smiley

  De smiley is een display die de rijsnelheid meet en terugkoppelt aan bestuurders. De provincie geeft smileys in bruikleen aan gemeenten, voor inzet op hun eigen wegen. De provincie financiert de aanschaf en de reparaties van de smiley borden.

 • E-learning Landbouwverkeer

  CUMELA Nederland heeft een interactieve e-learning module landbouwverkeer ontwikkeld om alle leerlingen, werknemers en werkgevers in de agrarische sector te informeren hoe zij kunnen bijdragen aan veiliger (land)bouw verkeer. Deze e-learning is vrij beschikbaar.

  Klik hier om naar de e-learning te gaan.

Subsidie

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, kunnen gemeenten of andere wegbeheerders in de provincie Utrecht subsidie aanvragen voor infrastructurele aanpassingen welke resulteren in het verhogen van de verkeersveiligheid.

Naar subsidie aanvragen

Aanpak verkeersveiligheid Utrechtse provinciale wegen.

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws

Contact

Secretariaat van de afdeling Mobiliteit:

Telefoon: 030 258 90 12
E-mail: secretariaat.mobiliteit@provincie-utrecht.nl