Recreatieschappen en Recreatie Midden Nederland

Steeds meer mensen gaan in hun vrije tijd naar buiten. Fiets- en wandelroutes zijn populair. Maar ook recreatieterreinen en plassen worden veel vaker bezocht. In onze provincie vind je allerlei gebieden voor openluchtrecreatie. Om deze te ontwikkelen, beheren en onderhouden werken provincie en gemeenten samen in recreatieschappen. De uitvoering van het beheer is uitbesteed aan Recreatie Midden Nederland. Daar maakt ook het Routebureau Utrecht deel van uit.

Recreatie Midden Nederland is de uitvoeringsorganisatie van de twee recreatieschappen in de provincie Utrecht: Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht en omstreken. Deze recreatieschappen en de provincie Utrecht hebben samen een overeenkomst (gemeenschappelijke regeling) gesloten om alle uitvoeringstaken gezamenlijk door Recreatie Midden Nederland uit te laten voeren.

Taken recreatieschap

De taken die een recreatieschap uitvoert, zijn gemeentelijke taken die uit efficiencyoogpunt aan een recreatieschap zijn overgedragen. Het gaat om voorzieningen in het buitengebied, vaak gelegen op het grondgebied van meerdere gemeenten. Een recreatieschap ontwikkelt, beheert en exploiteert voorzieningen voor openluchtrecreatie buiten de bebouwde kom zoals (zwem)plassen, picknickplaatsen, fiets- en wandelpaden en kanoroutes. Het gaat om basisvoorzieningen, openbaar en (meestal) gratis toegankelijk.

Op de Utrechtse Heuvelrug heeft de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug namens 11 gemeenten, de provincie, terreinbeheerders en andere particulieren een dienstverleningsovereenkomst gesloten met Recreatie Midden Nederland voor het verzorgen van het beheer en onderhoud van routes en paden en groen toezicht op de Utrechtse Heuvelrug.