Conferentie Rijnenburg - 28 mei 2021

Samen in gesprek over waarden, opgaven en perspectief

De provincie Utrecht wil het groene, gezonde en slimme middelpunt van Nederland blijven. De grootste opgave daarbij is de vraag hoe we de verschillende functies ruimtelijk goed met elkaar kunnen combineren. Hiervoor zal het nodig zijn om prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Niet alles kan altijd en overal.

In de afgelopen periode is de polder Rijnenburg veelvuldig in het nieuws geweest, onder meer als (tijdelijk) energielandschap en als potentiële locatie voor woningbouw. Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben hun zorg uitgesproken over het feit dat “de onderlinge communicatie van stakeholders en overheden grotendeels via de media verloopt, wat de onderlinge verhoudingen niet ten goede komt; en dat er bij partijen soms inzicht en kennis ontbreekt of veronderstellingen worden gedaan over de motivaties en mogelijkheden van andere partijen, bijvoorbeeld als het gaat om ruimtelijke en financiële kaders en bereikbaarheidsgevolgen” (motie 79 PS provincie Utrecht, 11-11-2020).

Daarom organiseert de provincie Utrecht op vrijdagmiddag 28 mei 2021 ‘Conferentie Rijnenburg’: een digitale bijeenkomst waarin verschillende partijen informatie delen en in gesprek gaan over het beleid, de waarden, de opgaven en de diverse belangen in het gebied.

Programma

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  1. Waarden
    Een presentatie over de rijkheid van het landschap van Rijnenburg: wat is de historie, en welke kwaliteiten en eigenschappen heeft het gebied?
  2. Maatschappelijke opgaven
    Hoe kan de ontwikkeling van Rijnenburg bijdragen aan de maatschappelijke opgaven? Gemeente Utrecht, Het Rijk, het waterschap HDSR en de provincie geven een toelichting op het huidige beleid: de Nationale Omgevingsvisie, de Omgevingsvisie provincie Utrecht en de Ruimtelijke Strategie Utrecht. In een bestuurlijk gesprek komen de kansen en belemmeringen aan bod, evenals het 'waarom' achter gemaakte keuzes.
  3. Perspectief op Rijnenburg
    Partijen met een belang, een rol of een functie in het gebied delen hun perspectief op of plan voor mogelijke veranderingen op het vlak van wonen, werken, energie, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Gedurende het programma nemen genodigden via een chat deel aan de studiogesprekken.

Aanmelden

Wilt u digitaal aanwezig zijn bij de conferentie, meld u dan nu aan via dit aanmeldingsformulier.

In aanloop naar de bijeenkomst krijgt het programma steeds verder vorm. Volg deze pagina om op de hoogte te blijven.