3 Een andere onderneming starten

Schakelt u over op een andere onderneming, dan noemen we dat een transformatie. Er is dan in beginsel sprake van een staking. Dit betekent in de praktijk dat u op het moment van omschakeling belasting verschuldigd bent over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde op dat moment. In principe gaat de Belastingdienst uit van het standpunt dat onder dergelijke omstandigheden de bestaande onderneming wordt gestaakt en een nieuwe onderneming wordt gestart.

3.1 Toepassing van de herinvesteringsreserve

Onttrekt u bij transformatie bedrijfsmiddelen aan de onderneming? Dan kunt u in beginsel geen gebruik maken van de herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve kunt u uitsluitend toepassen bij verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel.

Van verlies en beschadiging van het bedrijfsmiddel is over het algemeen sprake bij brand en stormschade. In dat geval kunt u het verschil tussen de boekwaarde en de uitkering van de verzekering in de herinvesteringsreserve onderbrengen. Hetzelfde geldt bij het verlies als gevolg van een saneringsregeling. Maar bij een onttrekking wordt niet voldaan aan deze voorwaarden. Om deze fiscale belemmering weg te halen heeft de wetgever goedgekeurd dat u alsnog gebruik kunt maken van de herinvesteringsreserve. Dit is toegestaan als bedrijfsmiddelen aan de ‘oude’ onderneming worden onttrokken en in een andere onderneming worden ingebracht die voor uw rekening en risico wordt geëxploiteerd. Maar ook dan gelden er voorwaarden.

Bij een gedeeltelijke transformatie van de onderneming kunt u niet over de ondernemingsgrens heen herinvesteren. Maar de wetgever heeft wel goedkeuring verleend aan de situatie waarin u herinvesteert in een activiteit die binnen de onderneming al bestaat. In een dergelijk geval is een goede planning vereist om de herinvesteringsreserve te kunnen benutten. Advies is om er daarom voor te zorgen dat u tijdig voorsorteert als een transformatie op een bedrijfslocatie gewenst is.

3.2 Sloop

Uitgangspunt is dat de sloop plaatsvindt om de grond voor herbouw vrij te maken. De boekwaarde van het gebouw en de sloopkosten worden in dat geval in beginsel aan de boekwaarde van de ondergrond toegerekend. Lees meer over sloop van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen.

Als u sloopt om een gebouw te vervangen voor een bestaande activiteit, kunnen de boekwaarde van het gesloopte gebouw en de sloopkosten onder bepaalde omstandigheden worden toegerekend aan de nieuwe opstal.