Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

Wist u dat er steeds meer agrarische bebouwing vrijkomt in de provincie Utrecht? Het aantal boerenbedrijven neemt af en erven en stallen verliezen hun functie. We noemen dit Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Hoe zorgen we ervoor dat het landschap niet verrommelt door deze lege bedrijfspanden? En hoe voorkomen we dat het criminaliteit aantrekt? De provincie Utrecht helpt agrariërs en bewoners om criminele activiteiten te herkennen. Ook ondersteunen we particulieren en gemeenten als er plannen zijn om een agrarische locatie een andere functie te geven.

VAB-instrumenten

De provincie Utrecht heeft vier instrumenten ontwikkeld, die het voor agrarische ondernemers, particulieren en  gemeenten makkelijker maken om een pand te renoveren, te slopen of de locatie een nieuwe functie te geven.

Plattelandscoaches helpen agrariërs

De provincie Utrecht wil agrarische ondernemers en erfeigenaren helpen om tot keuzes te komen die de ondernemer, de familie en het boerenbedrijf aangaan. Zoals bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging of functieverandering. We stellen daarom onafhankelijke begeleiding door een plattelandscoach beschikbaar. Zonder kosten en vanuit de vraag van de ondernemer. Zo’n 430 agrariërs maken inmiddels gebruik van deze regeling. Deelnemers zijn tevreden en geven de plattelandscoach een 8,5.

Lees meer over de plattelandscoaches

Plattelandscoach ondersteunt agrariër in Woudenberg bij bedrijfsbeëindiging
Plattelandscoach ondersteunt agrariër in Woudenberg bij bedrijfsbeëindiging

Ervenconsulent denkt mee

Als bewoner van de provincie Utrecht kunt u ook tegen betaling een ervenconsulent inschakelen. Deze consulent kan in een vroeg stadium meedenken over uw plannen en hoe deze de kwaliteit van de omgeving verbeteren. Want het moet natuurlijk wel passen in het grotere, ruimtelijke plaatje.

Omgaan met criminaliteit

Vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied kan criminelen aantrekken. Via (gedwongen) verhuur van leegstaande stallen en schuren voor hennepteelt en de productie van xtc komen agrariërs in een kwetsbare positie. De provincie Utrecht wil agrariërs helpen zich meer bewust te zijn van criminaliteit. We werken daarbij samen met gemeenten en andere partners als het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 

Anoniem misdaad melden

Ook stimuleert de provincie gemeenten zich aan te sluiten op het anonieme meldingennetwerk van Meld Misdaad Anoniem. Via dit platform kunnen burgers veilig een melding doen over vermeende criminele praktijken in hun omgeving.

Ruimtelijke regels en plannen

Interim Omgevingsverordening

De ruimtelijke regels over sloop van overbodige bedrijfsbebouwing en over passend hergebruik van erven staan in de provinciale Interim Omgevingsverordening. Die regels geven aan waar gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten voldoen. Ze staan in artikelen 9.9 tot en met 9.11.

Omgevingswet

We spreken van een Interim verordening, omdat deze de tijd overbrugt tot de Omgevingswet in werking treedt. De definitieve Omgevingsverordening wordt passend gemaakt bij de instrumenten van de Omgevingswet, maar is inhoudelijk hetzelfde. De VAB-wijzer helpt u bij het hanteren van deze ruimtelijke regels. Via de website Ruimtelijke plannen vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Gemeentelijke VAB-visie

In een VAB-visie leggen gemeenten vast welke functies in de plaats van de agrarische functie kunnen komen. Dit geeft initiatiefnemers inzicht in de mogelijkheden voor functieverandering (naar wonen of andere bedrijfsfuncties) per deelgebied. Een Handleiding voor gemeenten die zo'n visie willen opstellen en het voorbeeld van de gemeente Montfoort" vind je hier:

Inspirerende voorbeelden

Contact

Vragen aan de provincie over Vrijkomende Agrarische Bebouwing kunt u mailen naar: maarten.buruma@provincie-utrecht.nl  of dayenne.wamsteeker@provincie-utrecht.nl.