Is het erf met de agrarische bebouwing (bedrijfsperceel) optimaal gesitueerd en geschikt voor grondgebonden landbouw?
Bedrijfspercelen die optimaal geschikt zijn voor de landbouw wil de provincie ook voor de landbouw behouden. Functiewijziging is dan in principe ongewenst.

Maak een keuze om verder te gaan:
Het is van belang, dat optimaal gesitueerde bedrijfspercelen behouden blijven voor de landbouw, zodat andere boeren hier een nieuwe start kunnen maken, bijvoorbeeld omdat zij op hun oude perceel belemmerd worden in hun bedrijfsontwikkeling. Bij “optimaal gesitueerd” valt te denken aan bedrijfspercelen die op ruimte afstand liggen van woningen, zoals ruilverkavelingsboerderijen, en bedrijfspercelen waarbij ook nog voldoende landbouwgrond in de naaste omgeving beschikbaar is. Wij verwachten dat de gemeente dit aspect voorafgaand aan een mogelijke functiewijziging toetst.