5 Resultaat uit overige werkzaamheden

Van resultaat uit overige werkzaamheden is sprake als u buiten uw agrarisch bedrijf winst maakt met andere activiteiten. Zijn deze activiteiten niet winstgevend, dan zijn ze als hobby te bestempelen. Een resultaat uit overige werkzaamheden wordt in de belastingheffing betrokken. Het gaat om de volgende soorten resultaat.

5.1 Activiteiten

Een activiteit die buiten uw eigen bedrijf winst oplevert, is bijvoorbeeld wat u verdient door het verbouwen van gewassen op enkele hectaren. Het inkomen uit deze overige werkzaamheden wordt in box 1 buiten de winstsfeer aangegeven evenals de boekwinst die op de onroerende zaken wordt behaald, die bij deze activiteiten worden gebruikt. Ook de waardeverandering van grond wordt bij realisatie in de belastingheffing betrokken.

5.2 Verhuur van zaken

Onder de term resultaat uit overige werkzaamheden valt ook het inkomen dat u verkrijgt als u zaken ter beschikking stelt aan de onderneming van uw partner, of van een eigen bv. Bijvoorbeeld als u vanuit uw privévermogen grond en bedrijfsgebouwen verhuurt aan een fiscale partner, aan een eigen bv of de bv van de fiscale partner.

5.3 Rendabel maken van vermogen

Als resultaat uit overige werkzaamheden kunt u uw vermogen rendabel maken. U doet dat op een wijze die afwijkt van normaal, actief vermogensbeheer. U ontplooit dan zelf activiteiten om een meerwaarde te realiseren op de eigen onroerende zaken. Bijvoorbeeld: u spreekt met de gemeente af de aanwezige bedrijfsgebouwen te slopen. In ruil daarvoor worden op de vrijkomende grond woningen gebouwd. De kosten die gemaakt worden voor het bouwrijp maken van de gronden zijn hierbij aftrekbaar.