Maatregelpakketten Utrechts Programma Landelijk Gebied

In het kort

Utrecht heeft een indicatief bedrag van 284 miljoen euro van het Rijk toebedeeld gekregen voor het indienen van zogeheten ‘maatregelpakketten’. Dit bedrag gaat – na toekenning – naar de natuur, water, klimaat en landbouw in onze provincie. In juli 2024 maakt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (naar verwachting) bekend welk bedrag Utrecht ontvangt. Op deze pagina leggen we uit wat de maatregelpakketten inhouden, en hoe de toetsingsprocedure in zijn werk gaat.

Maatregelpakketten

Op 5 juli 2023 leverden wij ons concept-Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) in bij het Rijk. Het beschrijft hoe Utrecht werkt aan een vitaal landelijk gebied, waarin een gezonde natuur, een gezond water- en bodemsysteem, een klimaatbestendig landschap en een economisch rendabele en duurzame landbouw hand in hand gaan. Om aanspraak te maken op budget uit het Transitiefonds en ook daadwerkelijk met de uitvoering van het UPLG aan de slag te kunnen, dienden wij – net als de andere provincies – gelijktijdig met het concept-UPLG zogenaamde concept-‘maatregelpakketten’ in. De pakketten bevatten maatregelen voor de natuur, water, klimaat en landbouw die voldoende kansrijk zijn om op korte termijn (2024 – 2027) uit te voeren en die bijdragen aan de UPLG-opgaven. 

Toetsing door het Rijk

Om te beoordelen of de maatregelen inderdaad voldoende kansrijk zijn - en wij dus ook daadwerkelijk geld ontvangen voor de uitvoering - heeft het Rijk ondertussen de pakketten van alle provincies laten toetsen door Wageningen Economic Research (WEcR). WEcR heeft de toetsing in twee delen gedaan: 

  • WEcR 1: De toetsing van het eerste deel van de maatregelen is op 16 januari 2024 vrijgegeven. 
  • WEcR 2: De toetsing van het tweede deel van de maatregelen is 8 maart 2024 vrijgegeven. 

De eerste toetsing is de basis geweest voor de begrotingswijziging van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 1,28 miljard euro, waartoe de Tweede Kamer op 15 februari 2024 heeft besloten. LNV heeft aangegeven dat dit betekent dat alleen de maatregelen die door WEcR meegenomen zijn in de eerste toetsingsronde in aanmerking komen voor de eerste tranche rijksmiddelen. Voor de maatregelen die door WEcR getoetst zijn in de tweede ronde komen nu geen rijksmiddelen beschikbaar.

Vier pakketten ontvangen mogelijk rijksmiddelen

In de eerste toetsingsronde door WEcR zijn de eerste vier pakketten meegenomen: 
 

  • Maatregelpakket 1. Groenblauwe linten en scheggen en boerensloten 
  • Maatregelpakket 2. Veenweiden
  • Maatregelpakket 3. Landbouw
  • Maatregelpakket 4. Overgangszones Natura 2000-gebieden.

Per maatregelpakket zijn door WEcR voorstellen voor verbetering gedaan. Op basis hiervan hebben wij de pakketten aangepast en op 28 maart 2024 opnieuw ingediend bij het Rijk. Een toetsteam van het Rijk beoordeelt de komende maanden opnieuw alle ingediende maatregelpakketten van de provincies. Het definitieve besluit over de toedeling wordt in juli 2024 verwacht. 

Indicatief 284 miljoen euro voor Utrecht

LNV heeft op basis van de eerste WEcR-toetsing het bedrag van 1,28 miljard euro indicatief verdeeld over de 12 provincies. Het bedrag dat voor Utrecht wordt genoemd is 284 miljoen euro. Omdat het bedrag nog indicatief is en er op basis van onze aanvraag nog een toetsing volgt, kan het bedrag van 284 miljoen euro nog veranderen. Zeker is dat het niet hoger zal worden. De mate waarin de provincies de verbeteringen van WEcR hebben opgevolgd, zijn bepalend voor de uiteindelijke toedeling van de rijksmiddelen aan de provincies. 

Onderstaande tabel geeft weer hoeveel geld er is aangevraagd per pakket, en hoeveel geld er in ronde 1 als ‘financierbaar’ is geduid door WEcR.

Maatregelpakket  Totale aanvraag  
2024-2026 
incl btw 
(in mln euro) 
Financierbaar WEcR 1 positief  
2024-2026 
incl btw  
(in mln euro) 
Aandeel ongedekt  
2024-2026 
incl btw 
(in mln euro) 
Maatregelpakket 1 - Groenblauwe linten, scheggen en boerensloten  € 85,8   € 70,9   € 15,0 
Maatregelpakket 2 - Reductie broeikasgasuitstoot Veenweiden  € 83,0   € 83,0  € - 
Maatregelpakket 3 - Landbouw  € 53,0   € 34,4   € 18,6  
Maatregelpakket 4 - Natuurdoelanalyse Natura 2000-gebieden met overgangszones  € 87,9   € 75,1  € 12,8  
Maatregelpakket 5 - Heuvelrug en flanken  € 13,1   € -  € 13,1  
Maatregelpakket 6 - Beekherstel en beekdalen  € 3,7   € -  € 3,7  
TOTAAL  326,5   263,3  € 63,2 

Met alle pakketten aan de slag

Gezien de urgentie van de opgaven willen we ook met (onderdelen van) de maatregelenpakketten aan de slag waarvan het Rijk nu al heeft aangegeven dat ze niet in aanmerking komen voor (de eerste tranche) rijksmiddelen. Dit gaat met name om ‘Heuvelrug & flanken’ en ‘Beekdalen’, maar ook om enkele onderdelen van de andere maatregelpakketten. In onze aanbiedingsbrief vragen we het Rijk alsnog om financiering hiervoor. 

Hoe verder?

  • In juli 2024 verwachten we het definitieve besluit voor de toekenning van de rijksmiddelen. Dan wordt duidelijk met welke (onderdelen van de) maatregelenpakketten we aan de slag kunnen. Zodra het besluit hierover door het Rijk genomen is, zullen we u daarover informeren.
  • De verdere administratieve van de afhandeling volgt daarna via zogenaamde SPUK-aanvragen (Specifieke Uitkering).
  • Wij kunnen de rijksmiddelen alleen goed en efficiënt besteden in samenwerking met onze partners. De komende periode staan (vervolg)gesprekken met gebiedspartners over de samenwerking rondom de maatregelpakketten centraal. 

Meer weten?