PCL leden

De commissie bestaat inclusief de voorzitter uit 10 leden. De leden zijn onafhankelijk en zijn deskundig op één of meer kerntaken van de provincie. Eens in de 6 weken komen zij bij elkaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren.

Snel naar

 • Bas van de Griendt (lid)

  "Veilige en gezonde gebouwen en gebieden, waar mensen willen wonen, werken en recreëren"

  Verkort curriculum vitae

  Oprichter en eigenaar van Stratego Advies, adviesbureau voor ’vormgeven aan duurzaamheid in de gebouwde omgeving’. Daarvoor manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam Ontwikkelen bij BPD (Bouwfonds Property Development), waar hij verantwoordelijk was voor de duurzaamheidsagenda. De van huis uit fysisch geograaf promoveerde in 2007 in de planologie en de ruimtelijke economie. Zijn expertise ligt vooral in duurzaam vastgoed, gebiedsontwikkeling, milieu, water, energie, klimaat en circulaire economie. Over deze  onderwerpen doceert hij ook bij verschillende beroepsopleidingen voor de vastgoedmarkt. Bovendien is het een onderwerp waarover hij regelmatig publiceert in vak- en dagbladen en via digitale media.

  Bas van de Griendt
 • Dorien de Wit (voorzitter)

  "Een spiegel voorhouden, andere perspectieven aandragen en uitdagen tot eigentijds samenspel tussen provincie en haar omgeving."

  Verkort curriculum vitae

  Veranderkundige, werkzaam als adviseur en procesbegeleider in het publieke domein; expertise in organisatieontwikkeling, communicatie/participatie en samenwerking in netwerken en allianties. Betrokken bij de zoektocht en vormgeving van interactie tussen politiek, burgers, organisaties en ondernemers. Ruim 30 jaar verbonden aan De Beuk Organisatieadvies. Vaak dagvoorzitter, altijd nevenfuncties in maatschappelijke organisaties, o.a. voorzitter raad van commissarissen woningcorporatie, lid raad van toezicht welzijnsorganisatie.

  Dorien de Wit op LinkedIn

  Dorien de Wit
 • Hugo van der Steenhoven (lid)

  "Een topregio is voor mij ook het zijn van de provincie met de gezondste leefomgeving!"

  Verkort curriculum vitae 

  Expertise op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening; betrokken bij het project Gezonde verstedelijking, met o.a. Rijkswaterstaat en Planbureau voor de Leefomgeving, waarin alle aspecten van ruimtelijke kwaliteit, gezondheid en mobiliteit terugkomen. PCL-inzet richt zich op hoe de potentie van actieve mobiliteit zoals lopen en fietsen beter te benutten en hoe kleinere gemeenten op vernieuwende wijze bereikbaar te kunnen houden, met een vorm van openbaar vervoer.

  Hugo van der Steenhoven
 • Josefine van der Heijde (secretaris)

  "De kwaliteit van de leefomgeving verbeteren is mensenwerk. Een goede samenwerking tussen burgers en mensen van bedrijven, kennisinstellingen en overheden leidt tot mooie resultaten."

  Verkort curriculum vitae 

  Sociaal geograaf met brede kennis van de kwaliteit van de leefomgeving. Zoekt graag naar verbindingen tussen thema’s, organisaties en mensen. Eerder werkzaam bij de gemeente Zeist als senior beleidsmedewerker Samenleving, bij adviesbureau Companen als adviseur Wonen en bij Onderzoeksinstituut OTB als onderzoeker Ruimtelijke ordening.

  Josefine van der Heijde
 • Marleen van den Ham (lid)

  "Groen als verbinder van mensen en thema's, nieuwe perspectieven door een innovatieve benadering."

  Verkort curriculum vitae 

  Inhoudelijke expertise voornamelijk op het gebied van beheer en beleving van bomen, bos, natuur, landschap en groen erfgoed. Ook ervaring met financiering uit de markt, door overheden en vanuit liefdadigheid. Geïnspireerd door het gebruiken van groen om maatschappelijke doelen te realiseren. Dol op het leggen van verbindingen tussen groen en andere sectoren. Werkzaam als directeur-bestuurder bij Stichting Nationale Boomfeestdag en als Programmamanager bij Staatsbosbeheer. Eerder actief geweest bij Utrechts Landschap, Zuid-Hollands Landschap, InnovatieNetwerk en Ministerie van LNV.

  Marleen van den Ham
 • Piet Renooij (lid)

  "prikkelend, provocerend en professioneel"

  Verkort curriculum vitae 

  Van huis uit geograaf en gepromoveerd in de economische wetenschappen. Piet is oprichter en voormalig eigenaar-directeur van onderzoek- en adviesbureau Regioplan in Amsterdam. Begeeft zich in zijn werk bij uitstek op het snijvlak van wetenschap en beleid op verschillende inhoudelijke kerntaken van de provincie, in het bijzonder regionale economie, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke netwerken. Mede auteur van 'De veranderende geografie van Nederland, opgaven op meso-niveau'. Momenteel is hij programmamanager bij de UvA Academy op themaveld Toekomst van de stad.

  Piet Renooij
 • Myriam van Rooij (lid)

  "Het is al niet eenvoudig voor elk domein oplossingen te bedenken. De kunst gaat echter zitten in het bij elkaar brengen van allerlei invalshoeken; meervoudige oplossingen zijn nodig gezien de grote impact van allerlei ontwikkelingen die in gezamenlijkheid beschouwd moeten worden."

  Verkort curriculum vitae 

  Op dit moment directeur bij het KNMI; een van de initiatiefnemers om binnen de Rijksoverheid meer te doen met big data. Eerder directeur bij de lokale overheid en werkzaam in managementposities in de private onderzoeks- en advieswereld. Actief als toezichthouder in de maatschappelijke sector. Maatschappelijk geëngageerd. Inzetbaar op thema’s als klimaatverandering, smart mobility en energietransitie.

  Myriam van Rooij