PCL leden

De commissie bestaat inclusief de voorzitter uit 10 leden. De leden zijn onafhankelijk en zijn deskundig op één of meer kerntaken van de provincie. Eens in de 6 weken komen zij bij elkaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren.

Snel naar

 • Alie Tigchelhoff (lid)

  "Als PCL willen we graag (licht) irriteren en inspireren om te innoveren op het vlak van regionale economie en ondernemerschap."

  Verkort curriculum vitae

  Werkzaam als adviseur en projectmanager op het gebied van regionale ontwikkeling, circulaire economie, innovatie en ondernemerschap. Ervaring en inbreng op het vlak van cluster en ruimtelijke ontwikkeling, kennisvalorisatie (zoals in het Utrecht Science Park), regionale mobiliteit, openbaar vervoer en de kwaliteit van het openbaar bestuur.

  Alie Tigchelhoff
 • Bas van de Griendt (lid)

  "Veilige en gezonde gebouwen en gebieden, waar mensen willen wonen, werken en recreëren"

  Verkort curriculum vitae

  Oprichter en eigenaar van Stratego Advies, adviesbureau voor ’vormgeven aan duurzaamheid in de gebouwde omgeving’. Daarvoor manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam Ontwikkelen bij BPD (Bouwfonds Property Development), waar hij verantwoordelijk was voor de duurzaamheidsagenda. De van huis uit fysisch geograaf promoveerde in 2007 in de planologie en de ruimtelijke economie. Zijn expertise ligt vooral in duurzaam vastgoed, gebiedsontwikkeling, milieu, water, energie, klimaat en circulaire economie. Over deze  onderwerpen doceert hij ook bij verschillende beroepsopleidingen voor de vastgoedmarkt. Bovendien is het een onderwerp waarover hij regelmatig publiceert in vak- en dagbladen en via digitale media.

  Bas van de Griendt
 • Dorien de Wit (voorzitter)

  "Een spiegel voorhouden, andere perspectieven aandragen en uitdagen tot eigentijds samenspel tussen provincie en haar omgeving."

  Verkort curriculum vitae

  Veranderkundige, werkzaam als adviseur en procesbegeleider in het publieke domein; expertise in organisatieontwikkeling, communicatie/participatie en samenwerking in netwerken en allianties. Betrokken bij de zoektocht en vormgeving van interactie tussen politiek, burgers, organisaties en ondernemers. Ruim 30 jaar verbonden aan De Beuk Organisatieadvies. Vaak dagvoorzitter, altijd nevenfuncties in maatschappelijke organisaties, o.a. voorzitter raad van commissarissen woningcorporatie, lid raad van toezicht welzijnsorganisatie.

  Dorien de Wit op LinkedIn

  Dorien de Wit
 • Fred Vos (lid)

  "Geen herhaling van zetten, maar aanzetten tot nieuwe impulsen"

   

  Verkort curriculum vitae

  Bekend met meerdere provinciale taakvelden, waaronder culturele infrastructuur, monumentenzorg en  kwaliteit van het openbaar bestuur. Brengt ervaring mee als voorzitter Nederland Monumentenland, voorzitter Projectgroep Nationaal Monumentencongres, voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Blaricum, Eemnes en Laren.

  Fred Vos
 • Hugo van der Steenhoven (lid)

  "Een topregio is voor mij ook het zijn van de provincie met de gezondste leefomgeving!"

  Verkort curriculum vitae 

  Expertise op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening; betrokken bij het project Gezonde verstedelijking, met o.a. Rijkswaterstaat en Planbureau voor de Leefomgeving, waarin alle aspecten van ruimtelijke kwaliteit, gezondheid en mobiliteit terugkomen. PCL-inzet richt zich op hoe de potentie van actieve mobiliteit zoals lopen en fietsen beter te benutten en hoe kleinere gemeenten op vernieuwende wijze bereikbaar te kunnen houden, met een vorm van openbaar vervoer.

  Hugo van der Steenhoven
 • Josefine van der Heijde (secretaris)

  "De kwaliteit van de leefomgeving verbeteren is mensenwerk. Een goede samenwerking tussen burgers en mensen van bedrijven, kennisinstellingen en overheden leidt tot mooie resultaten."

  Verkort curriculum vitae 

  Sociaal geograaf met brede kennis van de kwaliteit van de leefomgeving. Zoekt graag naar verbindingen tussen thema’s, organisaties en mensen. Eerder werkzaam bij de gemeente Zeist als senior beleidsmedewerker Samenleving, bij adviesbureau Companen als adviseur Wonen en bij Onderzoeksinstituut OTB als onderzoeker Ruimtelijke ordening.

  Josefine van der Heijde
 • Marleen van den Ham (lid)

  "Groen als verbinder van mensen en thema's, nieuwe perspectieven door een innovatieve benadering."

  Verkort curriculum vitae 

  Inhoudelijke expertise voornamelijk op het gebied van beheer en beleving van natuur, landschap, groen en erfgoed, alsmede op het vlak van financiering uit markt, overheidssubsidies en charity. Geïnspireerd door groen als middel voor realisatie van maatschappelijke opgaven en door verbindingen tussen natuur en andere sectoren, zoals landbouw, curatieve en preventieve zorg, bouw en onderwijs. Werkzaam als teamleider bij de afdeling Projecten van Staatsbosbeheer. Eerder actief geweest bij Utrechts Landschap, Zuid-Hollands Landschap, InnovatieNetwerk en Ministerie van LNV.

  Marleen van den Ham
 • Piet Renooij (lid)

  "prikkelend, provocerend en professioneel"

  Verkort curriculum vitae 

  Van huis uit geograaf en gepromoveerd in de economische wetenschappen. Piet is oprichter en voormalig eigenaar-directeur van onderzoek- en adviesbureau Regioplan in Amsterdam. Begeeft zich in zijn werk bij uitstek op het snijvlak van wetenschap en beleid op verschillende inhoudelijke kerntaken van de provincie, in het bijzonder regionale economie, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke netwerken. Mede auteur van 'De veranderende geografie van Nederland, opgaven op meso-niveau'. Momenteel is hij programmamanager bij de UvA Academy op themaveld Toekomst van de stad.

  Piet Renooij
 • Rudi van Etteger (lid)

  "Denk na over de vanzelfsprekendheden in het gesprek over de leefomgeving. Als je iemand of jezelf hoort zeggen: "natuurlijk is het zo dat....." of "natuurlijk kun je in het landschap....." Vraag je dan eens serieus af is dat eigenlijk wel zo?"

  Verkort curriculum vitae 

  Afgestudeerd landschapsarchitect en filosoof. Werkte als landschapsarchitect bij een ingenieursbureau en bij de rijksoverheid en is nu universitair docent landschapsarchitectuur aan de WUR. Zijn expertise is landschap, cultuur, natuur en duurzame energie en hij brengt een positief en constructief kritische reflectie in bij beleidsprocessen.

  Rudy van Etteger
 • Myriam van Rooij (lid)

  "Het is al niet eenvoudig voor elk domein oplossingen te bedenken. De kunst gaat echter zitten in het bij elkaar brengen van allerlei invalshoeken; meervoudige oplossingen zijn nodig gezien de grote impact van allerlei ontwikkelingen die in gezamenlijkheid beschouwd moeten worden."

  Verkort curriculum vitae 

  Op dit moment directeur bij het KNMI; een van de initiatiefnemers om binnen de Rijksoverheid meer te doen met big data. Eerder directeur bij de lokale overheid en werkzaam in managementposities in de private onderzoeks- en advieswereld. Actief als toezichthouder in de maatschappelijke sector. Maatschappelijk geëngageerd. Inzetbaar op thema’s als klimaatverandering, smart mobility en energietransitie.

  Myriam van Rooij
 • Anouk van Twist (jonge onderzoeker)

  "Om de kwaliteit van de leefomgeving in de provincie Utrecht verder te verbeteren is samenwerking tussen de provincie, haar inwoners en publieke en private partijen een eerste vereiste. Graag wil ik daar via onderzoek en advisering binnen de PCL mijn steentje aan bijdragen."

  Verkort curriculum vitae 

  Ik studeer bestuurs- en organisatiewetenschap aan Universiteit Utrecht. In mijn onderzoek richt ik mij met name op de (semi) publieke sector en de maatschappelijke opgaven die hier aan de orde zijn. Mijn interesse gaat in het bijzonder uit naar het samenspel tussen burgers, bedrijven en overheden bij de aanpak van complexe vraagstukken, denk daarbij aan wonen en duurzaamheid, maar ook kwesties op het terrein van zorg en veiligheid.

  Anouk van Twist
 • Hugo Hegeman (jonge onderzoeker)

  "Op een eigenwijze, inspirerende en aanstekelijke wijze adviseren over een breed scala aan thema's zodat we in de toekomst nog steeds in een groene en leefbare provincie kunnen wonen, werken en recreëren!"

  Verkort curriculum vitae 

  In mijn studie Urban Governance focus ik mij vooral op vraagstukken die spelen in de stedelijke omgeving. Ik zie het als een uitdaging om beleidsvraagstukken rondom mobiliteit, leefbaarheid, technologisering en duurzaamheid en de energietransitie op een innovatieve wijze in goede banen te leiden. Het samenbrengen van alle relevante actoren is in mijn ogen hierin een belangrijke voorwaarde.Naast mijn studie houd ik mij bezig met allerlei activiteiten die te maken hebben met beleidsvorming. Zo ben ik beleidsmedewerker bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), heb ik stage gelopen bij Berenschot op het gebied van datagedreven innovatie in de publieke sector en nu mag ik als kers op de taart als jonge onderzoeker bij de PCL meedenken en adviseren over relevante thema's die spelen in de provincie.

  Hugo Hegeman