Geactualiseerd grondbeleid: op zoek naar ruimte

De provinciale opgaven in het landelijk gebied zijn in de afgelopen jaren flink toegenomen. Natuurontwikkeling, de energietransitie, stikstofreductie en het afremmen van de bodemdaling zijn grote uitdagingen die een omvangrijke puzzel vormen, zeker gezien de beperkt beschikbare grond in de provincie. Het grondbeleid biedt belangrijke instrumenten om provinciale doelen te bereiken. De geactualiseerde nota Grondbeleid 2024 stelt de provincie Utrecht in staat om de transitie in het landelijk gebied te ondersteunen.

Luchtfoto groene grens Ede-Veenendaal

De nota Grondbeleid 2024 is de opvolger van de nota Grondbeleid 2020. Het omvat het beheer en de exploitatie van eigen gronden en het aan- en verkopen van gronden. Bij het grondbeleid is provinciaal grondbezit geen doel op zich, maar altijd een manier om bij te dragen aan opgaven. Een actievere rol op de grondmarkt dan voorheen biedt daarom kansen. Gedeputeerde grondzaken Has Bakker: "Grond aankopen of ruilen op geschikte locaties kan hierbij helpen. Daardoor is het mogelijk om te schuiven met 'puzzelstukken'."

Voortzetten van eerder beleid

Het beleid uit 2022 met het strategisch verweven van grond voor meer uitvoeringskracht en een sterkere regie van de provincie in het landelijk gebied wordt voortgezet. De gronden worden ondergebracht in een grondbank, een voorraad grond die in eigendom is van de provincie Utrecht. Gedeputeerde Bakker: "Deze grond kan worden ingezet bij lopende en komende gebiedsprocessen. Bijvoorbeeld door provinciale ruilgronden in te zetten bij een vrijwillige kavelruil of om bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken."

In de geactualiseerde nota Grondbeleid 2024 is de nieuwe Omgevingswet vertaald voor de verschillende instrumenten die de provincie heeft bij grondverwerving. Hierbij gaat het over onteigenen, voorkeursrecht en gedoogplicht. Daarnaast is ook het pachtbeleid van de provincie opgenomen waarbij wordt voorgesteld om de pachtgronden meerjarig te gaan verpachten. Dit stimuleert duurzaam bodemgebruik en dit houdt daarmee de kwaliteit van de landbouwgrond in stand.

Provinciale Staten

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het voorstel voor dit beleidskader ter besluitvorming naar Provinciale Staten gestuurd.

Voor persinformatie:
jiri.glaap@provincie-utrecht.nl06 39 63 21 97