Handreiking Nieuwe Woongebieden: instrument voor het evenwichtig laten meegroeien van groen

De provinciale omgevingsverordening schrijft voor dat ‘groen evenwichtig moet meegroeien met de woningbouw’ bij uitleglocaties boven de vijftig woningen. Om gemeenten en projectontwikkelaars te helpen bij de invulling van die voorwaarde, ontwikkelde de provincie Utrecht de Handreiking Nieuwe Woongebieden Groen Groeit Mee. Op 4 juli 2023 stelde Gedeputeerde Staten het document vast. De Handreiking bevat handvatten, instrumenten en een stappenplan om tot de juiste criteria en plannen te komen. Het programma Groen Groeit Mee, waar de provincie Utrecht onderdeel van uitmaakt, gebruikt 2023 als oefenjaar om met deze handreiking te werken.

Fietsers in natuurgebied De Schammer

De Handreiking Nieuwe Woongebieden werkt toe naar een samenhangend, robuust en veerkrachtig systeem van groen en water dat goed toegankelijk is voor alle vormen van recreatief gebruik. Groen Groeit Mee gebruikt 2023 als oefenjaar om te onderzoeken of de handreiking werkbaar is en waar verbeteringen wenselijk zijn. Eind 2023 volgt een evaluatie om te bepalen of er aanpassingen nodig zijn, en zo ja welke.

Hoe gaat de handreiking gemeenten en projectontwikkelaars helpen?

De Handreiking geeft twee handvatten om te komen tot multifunctioneel, samenhangend en toegankelijk groen voor mens, plant en dier: De Schijf van vijf van de provincie Utrecht’ en ‘De Groene schakeltheorie’.

In de Schijf van vijf van de provincie Utrecht staan vijf aspecten centraal: biodiversiteit, toegankelijkheid, waterbalans, de gezonde mens en identiteit. Het is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van multifunctioneel groen in nieuwe woongebieden binnen de provincie Utrecht. Alle vijf de aspecten moeten terugkomen in de plannen die gemaakt worden.

De Groene Schakeltheorie gaat uit van verschillende schakels van groen: ‘hoogbouwgroen’, ‘voordeurgroen’, ‘buurtgroen’, ‘wijkgroen’, ‘raamwerkgroen’ en ‘landschap’. Naast een samenhangend systeem van water en groen zorgt dit handvat er óók voor dat de inrichting van elke schakel van groen ingericht wordt op een manier die aansluit bij zijn schaal en zijn gebruikers. Daarnaast moet elke groenschakel aan een andere groenschakel verbonden zijn om enerzijds het landschap te kunnen bereiken vanuit je huis en om anderzijds watersystemen en ecologische verbindingen een doorlopende structuur te bieden van woning naar landschap.

Co-creatie als basis

Het Groen Groeit Mee Pact is door veel verschillende partijen ondertekend. Dat maakte het vanzelfsprekend om de Handreiking in co-creatie uit te werken. Niet alleen met de ondertekenaars van de Pact, ook projectontwikkelaars, agrarische organisaties, bewonersorganisaties met hart voor ‘groen’, stedenbouwkundigen en gebiedsmanagers van de gemeenten zijn actief betrokken.

Programma Groen Groeit Mee

Provincie Utrecht is één van de 39 partners die in 2022 het Groen Groeit Mee Pact ondertekenden. Met het Pact spraken zij de gezamenlijke ambitie uit om samen met inwoners, beheerorganisaties, landbouw en andere partijen verspreid over de provincie extra groen realiseren en natuur en landschap behouden en versterken. Dit groen is multifunctioneel, wij streven naar een gezamenlijke en doelmatige aanpak waarmee het eindresultaat groter, groener en beter verbonden is dan vanuit de diverse initiatieven afzonderlijk. Groen en water (blauw) als verbinders.

Voor persinformatie:
lotte.mulders@provincie-utrecht.nl, 06 39 25 06 62