Provincie Utrecht stelt 1.000.000 euro subsidie beschikbaar voor nieuw bos

De provincie Utrecht wil uiterlijk in 2040 1.500 hectare nieuw bos realiseren. Veel bos is de afgelopen jaren namelijk verdwenen. Ook ging de kwaliteit achteruit. Via een nieuwe subsidieregeling stelt de provincie daarom 1.000.000 euro beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor eigenaren van landbouwgrond die hun perceel op vrijwillige basis willen omvormen naar bos.

Aangezicht van bomen met de zon die tussen de bomen doorschijnt

Nieuw bos wordt op dit moment vooral aangelegd in gebieden die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Maar dit gaat niet snel genoeg. Daarom heeft de provincie gekeken welke gebieden nog meer geschikt zijn, buiten het NNN. Het gaat bijvoorbeeld om landgoederen met landbouwgrond. Deelname aan de regeling is geheel vrijwillig, er worden dan ook geen landgoederen of agrarische gronden aangewezen door de provincie. De percelen die in aanmerking komen voor nieuw bos, zijn op de kaart ‘Zoekgebied bos buiten NNN’ gezet. Deze kaart is opgenomen in het onlangs gewijzigde Natuurbeheerplan.

Subsidie als stimulans

Om grondeigenaren te stimuleren een perceel om te vormen naar natuur, is de subsidie ‘Nieuw bos buiten NNN’ in het leven geroepen. De nieuwe subsidie valt onder de regeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) die is bedoeld om landbouwgrond om te vormen naar natuur en om de kwaliteit van de natuur en het landschap te verbeteren, te verhogen of te herstellen. De subsidie gaat in juli 2024 in en wordt voor meerdere jaren opengesteld. Met de subsidie worden de kosten vergoed voor herinrichting van het perceel naar bos en aanleg van het bos. Ook compenseert de subsidie eventuele waardevermindering van grond. De subsidieregeling dekt niet de kosten van het beheer. Ook is er (vooralsnog) geen mogelijkheid om beheersubsidie aan te vragen via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Voor het eerste subsidiejaar 2024 heeft de provincie 1.000.000 euro beschikbaar.

Versnellen

Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur en Landbouw, heeft om meerdere redenen voor deze subsidie gepleit: “Bossen zijn een belangrijk onderdeel van de natuur in onze provincie. Ze leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit, helpen CO2 uit de lucht te halen en verminderen ook nog eens de uitstoot van andere broeikasgassen. Daardoor helpen bomen en bossen ons bij de aanpak van klimaatverandering. Daarom spannen we ons als provincie al jaren in de bestaande bossen vitaal te houden en nieuwe bossen aan te leggen. Helaas gaat dit niet zo snel als we willen. We hopen dan ook dat deze subsidie grondeigenaren een mooie stimulans geeft om ons hierbij te helpen.”

Minimaal 1,5 hectare

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet het perceel vallen binnen de kaart ‘Zoekgebied bos buiten NNN’. Een andere voorwaarde is dat een grondeigenaar minimaal 1,5 hectare landbouwgrond beschikbaar heeft voor omvorming naar bos. Daarbij kan gekozen worden uit bostypen die door de provincie zijn aangewezen. Voordat de subsidie daadwerkelijk kan worden aangevraagd, moet de grondeigenaar het initiatief eerst laten toetsen. Het gaan dan om factoren als: past bos binnen het landschap, is het verenigbaar met andere functies zoals cultuurhistorie en archeologie en wat is de ecologische bijdrage? Ook is het nodig dat de aanvrager bij de gemeente akkoord vraagt voor functieverandering naar bos. Is deze pre-toets goed doorlopen, dan kan de subsidie bij provincie Utrecht worden aangevraagd.

De subsidie komt in juli beschikbaar. Houd hiervoor de pagina Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) in de gaten.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37