Jaarverslag 2021

2021 in beeld

Elk jaar presenteert het College van Gedeputeerde Staten het jaarverslag over het afgelopen jaar. Hiermee legt zij verantwoording af voor haar uitgaven en de behaalde resultaten.

Het jaarverslag is onderverdeeld in 9 programma's:

 1. Ruimtelijke ontwikkeling
 2. Landelijk gebied
 3. Bodem, water en milieu
 4. Energietransitie
 5. Bereikbaarheid algemeen
 6. Bereikbaarheid openbaar vervoer
 7. Cultuur & erfgoed
 8. Economie
 9. Bestuur

Wij hebben de belangrijkste resultaten van 2021, per programma, in beeld gebracht. In verschillende video's komen de mensen aan het woord waarmee we het afgelopen jaar deze resultaten hebben kunnen behalen.

Wilt u meer weten over het werk van de provincie en wat we het afgelopen jaar bereikt hebben? Bekijk de infographics en/of de video's. Wilt u weten hoe het verder gaat na deze publicatie? Bekijk dan de pagina Financiën.

Animatie Jaarverslag 2021

Animatie Jaarverslag 2021.

Jaarverslag in een oogopslag

Jaarverslag 2021 - Algemene infographic

Infographics

Snel naar

 • Ruimtelijke Ontwikkeling

  De omgevingsvisie is in 2021 vastgesteld waarin opgenomen is dat er gebouwd gaat worden rondom OV-knooppunten en binnenstedelijk. Daarnaast is er een pact opgesteld om groen mee te laten groeien met verstedelijking. En het ontwikkelbeeld regio Amersfoort is vastgesteld met als doel om op de lijst van het Rijk te komen met grootschalige woningbouwlocaties.

 • Landelijk gebied

  Om het landelijk gebied te versterken, investeerde de provincie Utrecht in duurzaam, natuur inclusief en innovatief boeren, voldoende biodiversiteit, natuurherstel, schoon water en schone lucht. Zowel schoolkinderen als vrijwilligers deden actief mee aan verschillende natuurprojecten.

 • Bodem, water en milieu

  Luchtkwaliteit, schoon drinkwater en gebiedsontwikkeling bij dijkversterkingen kreeg bij de provincie veel aandacht in 2021. Dat geldt ook voor het inspelen op warmer, droger en natter weer. Het tegengaan van bodemdaling en verminderen van broeikasgassen waren belangrijke onderwerpen.

 • Economie

  Meerdere initiatieven van de provincie in 2021 hadden als doel de economie, ondernemers en bedrijven te ondersteunen en de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs te verbeteren. Ook zijn het afgelopen jaar verdere stappen gezet om de drukte in recreatiegebieden te reguleren.

 • Energietransitie

  De energietransitie is voor de provincie van groot belang en ze wil deze transitie haalbaar en betaalbaar maken. Samen met de 3 regio's zijn de Regionale Energie Strategieën gemaakt. Werden in de provincie zonnepanelen op daken geplaatst, verschenen er vele extra openbare laadpunten voor elektrische auto's en is er aan diverse verduurzamingsprojecten gewerkt.

 • Bereikbaarheid OV

  De provincie verzorgt het openbaar vervoer (OV) met bus en tram in de provincie en heeft in 2021 onder andere de busremise in Westraven (Utrecht) en de busbaan Dichterswijk (Utrecht) in gebruik genomen. Er is gestart met de vervanging van Digitale Reis Informatie Systeem panelen en ook dit jaar was er een afname van het aantal reizigers in het OV door de corona-maatregelen.

 • Cultuur & Erfgoed

  De UNESCO Werelderfgoedstatus werd in 2021 aan de Hollandse Waterlinies en de Limes toegekend. Met een bedrag van 5,2 miljoen euro zijn 17 restauratieprojecten gesteund én een nieuwe onderhoudsregeling voor alle Rijksmonumentale molens. De toegekende coronasteun voor culturele instellingen ging de volgende fase in en er is een nieuw museumbeleid voor streek- en kasteelmusea vastgesteld.

 • Bestuur

  Nadat de provincie in 2020 haar Utrechts Aanbod in Den Haag in de schijnwerpers had gezet werd het in 2021 als aandachtspunt in het regeerakkoord Rutte IV opgenomen. Er is gewerkt aan verdere vormgeving van participatie tussen provincie en inwoners, samenwerking met gemeenten en waterschappen en migratie en integratie. Intern staat een weerbare organisatie centraal. En ook in 2021 is het thuiswerken en digitale democratische besluitvorming met Provinciale Staten nog steeds de norm.

Video's

Snel naar

Zie ook

Nieuws

Snel naar