Bedrijfsverplaatsing (AVP)

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Het voornemen is om deze regeling ook in 2025 open te stellen.

Deze subsidieregeling maakt het makkelijker voor agrarische bedrijven binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) om vrijwillig te verplaatsen naar een locatie buiten het NNN. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige landbouw en aan meer natuur in de provincie. Boeren krijgen de kans hun bedrijf op een duurzame wijze voort te zetten buiten het NNN en de provincie kan werken aan de ambitie om nieuwe natuur met meer biodiversiteit te realiseren. De hoogte van de subsidie hangt onder andere af van de oppervlakte NNN die vrijkomt en bedraagt maximaal 500.000 euro.

Verschil met Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht

De provincie Utrecht heeft nog een tweede regeling voor bedrijfsverplaatsing: Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht. Het is de bedoeling om binnen afzienbare tijd tot integratie van beide regelingen te komen. Voor de korte termijn is bekeken in hoeverre er overlap in werkingsgebied van beide regelingen is. De regeling ‘Subsidie verplaatsing en beëindiging veehouderijen’ is van toepassing op het gebied van twee km om Natura 2000-gebieden heen en is inzetbaar wanneer een bijdrage wordt geleverd aan een van de doelen van de Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk gebied. De AVP-regeling is inzetbaar wanneer het over te realiseren Natuur Netwerk Nederland (NNN) gaat. De overlap blijkt beperkt. Daarom vindt de provincie Utrecht het acceptabel dat in de gebieden waar verplaatsing voor NNN-realisatie aan de orde is, subsidiëring via de meest gunstige van de twee routes kan plaatsvinden. Tot het moment van integratie blijven de regelingen naast elkaar bestaan.

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier