Regeling Hollandse Waterlinies

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

De Provinciale Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening scheppen de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van onze provincie. Daarbinnen valt het uitvoeringsprogramma Hollandse Waterlinies 2021-2024 ‘Van verdedigingslinie naar inspiratiebron’.  In de geest van de omgevingsvisie beoogt het Utrechtse programma de ruimtelijke kwaliteit van de Hollandse Waterlinies te versterken, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven uit de gebieden. Tegelijkertijd probeert het programma provinciale opgaven te verbinden en tot uitvoering te brengen, zoals op het gebied van recreatie en klimaatadaptatie. De subsidieregeling Hollandse Waterlinies provincie Utrecht legt de basis voor de uitvoering van het programma en het realiseren van de doelen daarvan. In deze regeling is onder meer uitgewerkt welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en aan welke voorwaarden daarbij moet worden voldaan.  

Deze subsidie aanvragen

Wij vragen u om uw subsidieaanvraag vooraf te bespreken met onze projectleiders. Neem hiervoor contact op met: info_hollandse_waterlinies@provincie-utrecht.nl.

Nadat u uw aanvraag heeft doorgesproken, kunt u het formulier invullen.

Aanvraagformulier