Interbestuurlijk toezicht

Toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen is een van de kerntaken van de provincie Utrecht.

Daarnaast richten we ons meer op het adviseren. Wij gaan de dialoog aan met onze toezichtontvangers en brengen gedeelde risico's in beeld. Het doel is meer gericht, lerend en effectiever toezicht. We dragen samen bij aan het borgen van de kwaliteit van het openbaar bestuur.

IBT Domeinen

De provincie houdt op uiteenlopende onderwerpen toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

 • Financieel toezicht

  Financieel toezicht helpt gemeenten bij het bevorderen van een gezonde financiële situatie en biedt meerwaarde aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Ook toetst de provincie de begroting en de jaarrekening van waterschappen aan de wettelijke voorschriften in het belang van een gezonde financiële situatie van de waterschappen.

 • Informatiebeheer

  Toegankelijke en betrouwbare informatievoorziening bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen is essentieel voor goed bestuur en goede bedrijfsvoering. De provincie toetst of dit voldoet aan de wet- en regelgeving.

 • Huisvesting vergunninghouders

  Vergunninghouders (asielzoekers met een permanente verblijfsvergunning) hebben recht op huisvesting. Twee keer per jaar bepaalt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hoeveel vergunninghouders er per gemeente gehuisvest moeten worden. De provincie beoordeelt of gemeenten aan deze taakstelling voldoen.

 • Omgevingsrecht

  Omgevingsrecht omvat taken die voor een veilige en gezonde leefomgeving voor mens en natuur moeten zorgen. Denk aan vergunningenverlening, toezicht en handhaving (VTH) rond bouwen en milieu, ruimtelijke ordening en erfgoed en monumenten. De provincie toetst via wettelijke bepalingen hoe gemeenten en waterschappen deze taken uitvoeren.

 • Waterschappen

  Waterschappen werken waterbeheerplannen uit op basis van provinciaal of regionaal waterbeleid. Jaarlijks beoordeelt de provincie de voortgang van de uitvoering door de waterschappen. Ook houdt de provincie toezicht op deelname aan gemeenschappelijke regelingen, op door het waterschap genomen operationele besluiten en op te stellen calamiteitenplannen.

Contact

Domein Bestuurs- en Directieondersteuning van de provincie Utrecht.
E-mail: interbestuurlijktoezicht@provincie-utrecht.nl