Programma Sterk Utrechts Bestuur

In de samenleving spelen complexe maatschappelijke opgaven (zoals de Omgevingswet, de woningbouwopgave en de energietransitie) die overheidslagen overstijgen en die vragen om een integrale en krachtige aanpak. De provincie heeft haar medeoverheden en andere partners nodig om deze opgaven te realiseren. Dit geldt vaak ook voor gemeenten en waterschappen. Met het programma Sterk Utrechts Bestuur wil de provincie Utrecht de samenwerking met gemeenten en waterschappen verbeteren, partijen verbinden en de gezamenlijke slagkracht vergroten, zodat wij samen als één overheid werken. Door middel van Sterk Utrechts Bestuur willen wij gezamenlijk succesvoller zijn bij de aanpak van regionale opgaven en het oplossen van problemen, ten dienste van de samenleving.

Voor vragen of nadere informatie kunt u een bericht sturen aan: sterkutrechtsbestuur@provincie-utrecht.nl

Accounthouders bestuurlijke zaken

Een goede relatie en vertrouwen tussen partners is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle samenwerking. Daarom zijn in het kader van het programma Sterk Utrechts Bestuur accounthouders bestuurlijke zaken in de provincie Utrecht. Zij bouwen en onderhouden een duurzame relatie op bestuurlijk, strategisch en ambtelijk niveau tussen gemeenten, waterschappen en provincie. Deze accounthouders zijn aanvullend op de (inhoudelijk) contacten vanuit de beleidsafdelingen met de gemeenten en waterschappen. De accounthouder bestuurlijke zaken heeft aandacht voor het bredere belang, de integrale opgaven, de rolinvulling bij samenwerking en algemeen bestuurlijke zaken.