Landbouw en klimaatverandering

Klimaatverandering heeft impact op de landbouw. De huidige klimaattrends laten zien dat we nu en in de toekomst meer en vaker extreme weersomstandigheden kunnen verwachten, zoals hevige regenval, stormen of juist lange perioden van droogte en extreme hitte. Het is belangrijk dat de landbouwsector veerkrachtig genoeg is om deze extremen te kunnen opvangen. Dat kan alleen door mee te bewegen met deze veranderingen in het klimaat.

Hulpmiddelen

De provincie Utrecht heeft in samenwerking met agrariërs, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) en samenwerkingsverband Netwerk Water en Klimaat verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om overheden, adviseurs en agrariërs handvatten te geven voor klimaatbestendige landbouw. Een overzicht van de middelen staat in de sectie landbouw van het Klimaatportaal.

Stresstesten

Benieuwd naar wat nu precies de impact is van klimaatverandering op de landbouw en wat dit voor bepaalde gebieden of toekomstig beleid betekent? Stresstesten geven inzicht in de risico’s die we kunnen verwachten.

Inspiratie en maatregelen

Nieuwsgierig naar hoe boeren meebewegen met de veranderingen in het klimaat? In het Inspiratiemagazine 'Boeren voor morgen' vertellen 10 boeren van binnen én buiten de provincie hoe zij zich voorbereiden op de toekomst en klimaatverandering.

Behoefte aan inzicht in de kosten en baten van maatregelen voor meer klimaatbestendigheid op en rond het boerenerf? Bekijk het 'Overzicht maatregelen klimaatadaptatie voor de land- en tuinbouw' met meer dan 40 concrete maatregelen, inclusief de kosten en baten.

De stresstesten en het inspiratiemagazine staan in de sectie Landbouw van het Klimaatportaal.

Klimaatverandering en bodemdaling vormen een dubbele uitdaging in het veenweidegebied. Het 'handboek voor klimaatslimme veehouderij op veen' (Wij.land) geeft praktische overzichten van maatregelen en verdienmodellen.