Programma klimaatadaptie 2020-2023: wat gaan we doen?

In het Programma Klimaatadaptatie 2020-2023 'Op weg naar een klimaatbestendig Utrecht' schetst de provincie Utrecht de aanpak voor de komende jaren, op weg naar een klimaatbestendige en waterveilige provincie in 2050.  Klimaatadaptatie geeft richting aan al het provinciale beleid. De maatregelen om de provincie klimaatbestendiger te maken bieden ook kansen om andere doelen te realiseren voor een gezonde en vitale regio.

Anders wonen, werken en bouwen
In de provincie Utrecht stimuleren we slimmere manieren van wonen, werken en bouwen. Door woningen, kantoren en infrastructuur anders aan te leggen, kunnen wateroverlast en hittestress worden verminderd of voorkomen. Hierin werkt de provincie nauw samen met gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen in een gebied of een project. Samen kunnen we de gevolgen van de klimaatverandering opvangen en ombuigen naar kansen.

Water en groen verkoelen
We benutten de maatregelen om de provincie klimaatbestendig te maken om tegelijkertijd ook andere doelen te realiseren voor een gezonde en vitale regio. Denk aan combinaties van waterberging met natuurontwikkeling of nieuwe recreatieve voorzieningen. Ook kan er in stedelijk gebied meer groen komen, wat bovendien als voordeel heeft dat het verkoelend werkt bij warme zomers.

Bewust maken van mogelijkheden
We willen ook inwoners, organisaties en bedrijven meer bewust maken van de bijdrage die zij kunnen leveren aan een klimaatbestendige woon- en werkomgeving. Mogelijkheden die zij bijvoorbeeld kunnen benutten zijn meer ruimte maken voor beplanting, het opvangen van regenwater en dat bewaren voor droge tijden of door meer schaduw te creëren.

Economie en innovatie stimuleren
De provincie initieert of ondersteunt pilots en innovaties die de regio meer klimaatbestendig kunnen maken. Deze maatregelen hebben positieve effecten op de economie in onze provincie: als economische topregio met veel innovatiekracht is en blijft Utrecht een aantrekkelijke vestigingsregio voor (kennis)bedrijven.

Belangrijke onderwerpen in het programma zijn:

  • Toekomstbestendig bouwen
  • Adaptief landelijk gebied
  • Klimaatrobuust wegen- en OV-net
  • Veilige en vitale netwerken en nutsfuncties
  • Innovatie en kennis: regio Utrecht als  kennis-‘hub’ voor ‘gezonde leefomgeving’ (met universiteit, onderzoek en bedrijfsleven).

De doelen van het Programma Klimaatadaptatie 2020-2023 zijn:

  1. Bewustwording en gedragsverandering stimuleren voor klimaatadaptatie; 
  2. Klimaatadaptatie in de praktijk brengen met behulp van concrete fysieke maatregelen, pilots, voorbeeldprojecten en innovaties; zowel binnen de provincie als regio-overstijgend;
  3. Klimaatadaptatie verankeren in ons eigen provinciaal beleid, regels, programma’s en uitvoering;
  4. Participeren in de ontwikkeling van regionale klimaatadaptatiestrategieën en in activiteiten voor klimaatadaptatie in de werkregio’s;
  5. Kennis ontwikkelen en monitoring: kennis verzamelen, benutten en delen op het gebied van klimaateffecten en klimaatadaptatiemaatregelen.