Geluid

Beperken geluidsoverlast voor gezonde leefomgeving

In een gezonde leefomgeving is geluidoverlast ongewenst. Hoge geluidniveaus hebben een negatieve invloed op de volksgezondheid, bijvoorbeeld door verstoorde nachtrust. Het geluid kan afkomstig zijn van weg- en spoorverkeer, bedrijven en luchtvaart. De provincie heeft de ambitie om geluidsoverlast door deze bronnen te beperken.

Wegverkeer

De provincie heeft wettelijke taken voor het reguleren van het geluid van provinciale wegen. Omdat de wettelijke maatregelen niet altijd voldoende zijn, heeft de provincie ook aanvullend geluidbeleid vastgesteld.

Geluidsbelastingkaarten en Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023

Eens in de vijf jaar stelt de provincie kaarten vast met de geluidbelasting van provinciale wegen. De kaarten worden gevolgd door een Actieplan Omgevingslawaai. Dit is een verplichting op grond van de Europese Richtlijn 2002/49/EG. Provincies zijn daarbij vrij om een eigen normering op te nemen, de zogenoemde plandrempel. De provincie Utrecht hanteert een plandrempel van 61 dB.

In het Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 staan de doelstellingen en wordt ook ingegaan op de stiltegebieden. De geluidsbelastingkaarten en de meest recente doorrekeningen zijn opgenomen in de provinciale Atlas.

Stiltegebieden

Stilte heeft een positief effect op gezondheid en vergroot de belevingswaarde van landschap en natuur. De provincie heeft in haar Omgevingsverordening stiltegebieden aangewezen. In de Omgevingsverordening staan regels om stilte in deze gebieden te beschermen. Meer informatie hierover leest u in de Omgevingsverordening en op de website van de RUD.

Bekijk de stiltegebieden in de provinciale Atlas.

Sneltramverbindingen

De provincie is verantwoordelijk voor de sneltramverbindingen tussen Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein en tussen Utrecht Centraal Station en Utrecht Science Park (tram 22). Klachten of meldingen over geluidshinder kunt u doorgeven via de website van regiotram.

Vliegverkeer

In de provincie Utrecht is er soms overlast van vliegtuigen. Het gaat om luchtvaart van en naar Schiphol, Lelystad Airport, vliegveld Hilversum en luchtvaart voor Defensiedoeleinden. De Rijksoverheid gaat over het gebruik van het luchtruim; hiervoor bestaat nationale regelgeving. Het Rijk verleent ook de vergunningen voor luchthavens van nationale betekenis zoals Schiphol en Lelystad Airport. In deze vergunningen is onder andere vastgelegd wat en hoe er gevlogen wordt.

Bedrijven en windturbines

De meeste bedrijfsmatige activiteiten die geluidoverlast kunnen veroorzaken hebben een vergunningsplicht. Wanneer deze activiteiten starten, uitbreiden of veranderen, dan moeten bedrijven een melding Activiteitenbesluit doen of een Omgevingsvergunning aanvragen of wijzigen. Voor de meeste bedrijfsmatige activiteiten zijn gemeenten en Omgevingsdiensten (ODRU en RUD) bevoegd gezag. Voor enkele bedrijven is de provincie bevoegd gezag en ligt de uitvoering van de taken bij de RUD of voor meer risicovolle (Brzo) bedrijven bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Samenwerkingsagenda geluid

De provincie Utrecht werkt samen met gemeenten en andere regiopartners om ongewenst geluid te verminderen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Gemeenten zien meerwaarde in een projectgewijze samenwerking. De provincie vervult in deze projecten meestal de rol van aanjager. Op dit moment lopen de vier onderstaande projecten.

Contact

Secretariaat domein Stedelijke Leefomgeving

Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl