Europese subsidie: Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB 2023-2027)

Werkt u aan de ontwikkeling van het platteland als agrariër of namens een natuur- en landschapsorganisatie of de overheid? Dan komen uw plannen en projecten straks misschien in aanmerking voor een subsidie. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 2023-2027 wil toekomstbestendig boeren mogelijk maken, natuur versterken en bijdragen aan een leefbaar platteland. Het beloont daarom agrariërs en plattelandsinitiatieven die bijdragen aan verbetering van klimaat en leefomgeving en vernieuwing van landbouwketen en -producten.

Nieuw in het GLB 2023-2027

Agrariërs zijn door vergroening en innovatie op boerenbedrijven onderdeel van de oplossing voor de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, water en klimaat. Dus agrariërs die naast het produceren van voedsel ook werken aan het versterken van de natuur en een leefbaar platteland, komen in aanmerking voor een extra vergoeding. Daarnaast zijn er verschillende regelingen voor duurzame investeringen in bijvoorbeeld bedrijfsmodernisering, verminderen van uitstoot of precisiebemesting.

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) valt onder het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie en is per 1 januari 2023 van start gegaan. De provincie Utrecht is hier intensief bij betrokken. Het plan is de opvolger van het voorgaande GLB (2014-2022) waar POP3 onderdeel van was.

Uitleg regelingen

Het GLB bestaat globaal uit grondgebonden onderdelen, zoals de basispremie, en uit regelingen die bijdragen aan een duurzame omgeving:

  • Basispremie: basisinkomenssteun voor duurzaamheid: hectarebetaling voor landbouwgrond;
  • Eco-regeling: hectarebetaling voor extra activiteiten;
  • Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb): een vergoeding voor beheermaatregelen op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
  • Projectsubsidies voor samenwerking, innovatie, investeringen en kennisdeling;
  • LEADER: subsidies voor lokale plattelandsontwikkeling met aandacht voor klimaat, milieu, water en biodiversiteit.

Wilt u subsidies aanvragen uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Op 3 oktober 2022 maakte de minister van Landbouw bekend dat er een informeel akkoord is over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Een definitief akkoord volgt later dit jaar. Omdat de timing hiervan aan de late kant is, is ook de planning aangepast. Een aantal voorwaarden verandert. Zo verschuift de aanmelddatum voor de basispremie, eco-regeling en andere regelingen naar 1 maart 2023.

Begin op tijd met uw Gecombineerde opgave

Dit jaar vraagt het invullen van uw opgave meer tijd. Dit komt onder andere door extra vragen voor de Europese Landbouwtelling (IFS) en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Wacht niet te lang

De ervaring uit voorgaande jaren leert dat veel opgaves pas op het laatste moment verstuurd worden. Omdat de opgave dit jaar meer tijd kost en vanwege nieuwe regelingen in het GLB meer van u vraagt, adviseren wij u niet tot het laatste moment te wachten.

Op Gecombineerde opgave vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw opgave te doen.

Geen GLB-kortingsperiode na 15 juni

Wilt u zich aanmelden voor een GLB-subsidie? Dan heeft u tot uiterlijk 15 juni de tijd. Na 15 juni is er geen kortingsperiode. Daarna aanmelden is dus niet meer mogelijk.

Vragen over uw opgave?

Heeft u vragen over het registeren van uw percelen, landschapselementen of bufferstroken? Bekijk dan de volgende stappenplannen:

U kunt ook een belafspraak maken voor hulp bij de registratie van uw landschapselementen. Een medewerker van RVO belt u dan op een afgesproken tijd en helpt u verder.

Snel naar

Contact

Met vragen over het nieuwe GLB kunt u terecht bij Jan Rutten van het Programmateam GLB provincie Utrecht.
Telefoon: 06 - 25 76 22 61
e-mail: glb@provincie-utrecht.nl