Europese subsidie: Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB 2023-2027)

Werkt u aan de ontwikkeling van het platteland als agrariër of namens een natuur- en landschapsorganisatie of de overheid? Dan komen uw plannen en projecten straks misschien in aanmerking voor een subsidie. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 2023-2027 wil toekomstbestendig boeren mogelijk maken, natuur versterken en bijdragen aan een leefbaar platteland. Het beloont daarom agrariërs en plattelandsinitiatieven die bijdragen aan verbetering van klimaat en leefomgeving en vernieuwing van landbouwketen en -producten.

GLB 2023-2027

Agrariërs zijn door vergroening en innovatie op boerenbedrijven onderdeel van de oplossing voor de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, water en klimaat. Dus agrariërs die naast het produceren van voedsel ook werken aan het versterken van de natuur en een leefbaar platteland, komen in aanmerking voor een extra vergoeding. Daarnaast zijn er verschillende regelingen voor duurzame investeringen in bijvoorbeeld bedrijfsmodernisering, verminderen van uitstoot of precisiebemesting.

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) valt onder het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie en is per 1 januari 2023 van start gegaan. De provincie Utrecht is hier intensief bij betrokken. Het plan is de opvolger van het voorgaande GLB (2014-2022) waar POP3 onderdeel van was.

Uitleg regelingen

Het GLB bestaat globaal uit grondgebonden onderdelen, zoals de basispremie, en uit regelingen die bijdragen aan een duurzame omgeving:

  • Basispremie: basisinkomenssteun voor duurzaamheid: hectarebetaling voor landbouwgrond;
  • Eco-regeling: hectarebetaling voor extra activiteiten;
  • Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb): een vergoeding voor beheermaatregelen op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
  • Projectsubsidies voor samenwerking, innovatie, investeringen en kennisdeling;
  • LEADER: subsidies voor lokale plattelandsontwikkeling met aandacht voor klimaat, milieu, water en biodiversiteit.

Huidige openstellingen

Contact

Heeft u vragen over GLB 2023-2027, dan kunt u terecht bij: