Europese subsidie: Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB 2023-2027)

Werkt u aan de ontwikkeling van het platteland als agrariër of namens een natuur- en landschapsorganisatie of de overheid? Dan komen uw plannen en projecten straks misschien in aanmerking voor een subsidie.

Logo GLB

Nieuw in het GLB 2023-2027

Het GLB 2023-2027 wil toekomstbestendig boeren mogelijk maken, natuur versterken en bijdragen aan een leefbaar platteland. Het beloont daarom agrariërs en plattelandsinitiatieven die bijdragen aan verbetering van klimaat en leefomgeving en vernieuwing van landbouwketen en -producten.

Agrariërs zijn door vergroening en innovatie op boerenbedrijven onderdeel van de oplossing voor de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, water en klimaat. Agrariërs die dus naast het produceren van voedsel ook aandacht hebben voor het versterken van de natuur en een leefbaar platteland, komen in aanmerking voor een extra vergoeding. Daarnaast zijn er voor agrariërs verschillende regelingen voor duurzame investeringen in bijvoorbeeld bedrijfsmodernisering, verminderen van uitstoot of precisiebemesting.

Het plan is de opvolger van het voorgaande GLB (2014-2022) waar POP3 onderdeel van was.

Uitleg regelingen

Het GLB bestaat globaal uit grondgebonden onderdelen, zoals de basispremie, en uit regelingen die bijdragen aan een duurzame omgeving:

  • Basispremie: basisinkomenssteun voor duurzaamheid: hectarebetaling voor landbouwgrond;
  • Eco-regeling: hectarebetaling voor extra activiteiten;
  • Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb): een vergoeding voor beheermaatregelen op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
  • Projectsubsidies voor samenwerking, innovatie, investeringen en kennisdeling;
  • LEADER: subsidies voor lokale plattelandsontwikkeling met aandacht voor klimaat, milieu, water en biodiversiteit.

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) – waarover Nederland begin oktober met de Europese Commissie overeenstemming heeft bereikt - valt onder het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie en gaat per 1 januari 2023 van start. De provincie Utrecht is hier intensief bij betrokken.

Aanmelden basispremie en eco-regeling 2023 vanaf 1 maart 2023

Wilt u subsidies aanvragen uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Op 3 oktober 2022 maakte de minister van Landbouw bekend dat er een informeel akkoord is over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Een definitief akkoord volgt later dit jaar. Omdat de timing hiervan aan de late kant is, is ook de planning aangepast. Een aantal voorwaarden verandert. Zo verschuift de aanmelddatum voor de basispremie, eco-regeling en andere regelingen naar 1 maart 2023.

Aanmelden vanaf 1 maart 2023

U hoeft zich niet in december of januari al aan te melden voor een aantal GLB-regelingen (zoals de basisbetaling en de eco-regeling). U kunt dit doen vanaf 1 maart tot en met 15 mei via de Gecombineerde opgave. Dit geldt alleen voor 2023.

Simulatietool vanaf februari 2023

De simulatietool blijft in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat er in februari 2023 een simulatietool klaar is waar alles in zit. Maar ook dit jaar worden nog nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Later volgt hierover meer informatie.

Meer weten? In de Kamerbrief van 14 november 2022 kunt u meer lezen over de veranderingen in het nieuwe GLB. Op de website van RVO vindt u de meest actuele informatie.

Informatiebijeenkomst GLB - 19 januari 2023

Stel uw vragen op de informatieavond

De voorwaarden voor het uitbetalen van de basispremie veranderen, dit betekent dat het GLB anders wordt dan u gewend bent. Maar het biedt ook kansen. Tijdens deze informatieavond, georganiseerd door RVO, praten beleidsadviseurs van het ministerie van LNV en RVO u graag bij over de voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten, zoals bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie. Daarnaast komen de nieuwe eco-regeling en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) aan bod.

Datum: donderdag 19 januari 2023
Aanvang: inloop vanaf 19:30 uur
Locatie: Hajé Nieuwegein, Waterliniedok 1, 3433 NV Nieuwegein

Aanmelden

U kunt de mogelijkheden van de eco-regeling ook nu al bekijken in de vernieuwde simulatietool, en uw eigen situatie invoeren en de verschillende regelingen tegenover elkaar afwegen.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte worden gehouden over informatiebijeenkomsten rond het GLB 2023-2027 of andere landbouwontwikkelingen in de provincie Utrecht? Meldt u dan aan voor de LaMi-nieuwsbrief.

Meer informatie over het GLB 2023-2027 vindt u ook op de site van RVO.nl of bekijk de video met uitleg op hoofdlijnen.

Informatiebijeenkomst juli 2022

Afgelopen zomer vond een eerste informatiebijeenkomst over het nieuwe GLB plaats. Wij maakten een kort verslag van deze avond. Wilt u de presentatie ontvangen? Mail dan naar glb@provincie-utrecht.nl

Alvast meer weten?

Bekijk de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) en een korte uitleg over het nieuwe GLB.

Vragen over het GLB 2023-2027?

Met vragen over het nieuwe GLB kunt u terecht bij Jan Rutten van het Programmateam GLB provincie Utrecht.

Telefoon: 06 - 25 76 22 61
e-mail: glb@provincie-utrecht.nl