UItgangspunten van het UPLG

Structurerende principes

De provincie Utrecht gaat de komende jaren hard aan het werk om de landelijke doelen voor herstel van de natuur te bereiken. Hoe dat precies zal gebeuren, ligt nog niet vast. Wel zijn er uitgangspunten waar we ons steeds aan willen houden. Dat noemen we onze structurerende principes. Bij alles wat we doen, kijken we steeds of het past binnen deze uitgangspunten. Hieronder een paar belangrijke principes. Het complete overzicht leest u in het concept-UPLG. 

Integrale aanpak

Omdat de verschillende uitdagingen in het landelijk gebied met elkaar te maken hebben, pakken wij die als één geheel op. Dat noemen we een integrale aanpak. Dat betekent dat we de problemen met stikstof, natuur, waterkwaliteit, klimaat, bodemdaling en landbouw gelijktijdig en als één geheel oppakken. Met álle sectoren, dus niet alleen met de agrarische sector.

Gebiedsgerichte aanpak

De natuur op de Utrechtse Heuvelrug heeft met heel andere problemen te maken dan de natuur in onze veengebieden. Elk gebied is uniek en vraagt een eigen aanpak. Daar houden we rekening mee in onze Gebiedsgerichte Aanpak. Dit betekent dat er voor elk gebied een apart gebiedsprogramma is, met een eigen coördinator en een eigen aanpak.

Samenwerking

De provincie Utrecht werkt nauw samen met gebiedspartners zoals het Stikstofcollectief, terreinbeheerders, landbouw- en natuurorganisaties, agrariërs, waterschappen, gemeenten, VNO-NCW, Bouwend Nederland en andere belanghebbenden. De samenwerking en onderlinge verhoudingen zijn binnen de provincie Utrecht goed. We vinden het belangrijk dat deze samenwerking goed blijft en dat er draagvlak voor de Gebiedsgerichte Aanpak blijft. Hier blijven we ons hard voor inzetten.

Contact

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws