Toekomst Utrechtse landelijk gebied

Nationaal Programma Landelijk Gebied

Met de start van het Nationaal Programma Landelijk Gebied is de stikstofopgave verbreed naar natuur (breder dan alleen Natura 2000-gebieden), water, klimaat en bodem. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied heeft duidelijk gemaakt dat deze opgaven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom kiest Utrecht voor een integrale aanpak waarin alle opgaven worden meegenomen. Wij noemen dit de toekomst van het Utrechtse landelijk gebied.

Integrale aanpak

Utrecht wil een vitaal landelijk gebied realiseren, waarin een gezonde natuur en een economisch rendabele en duurzame landbouw hand in hand gaan. Maar ook een duurzame industrie, bouw en mobiliteit zijn nodig om die balans te vinden. Alleen dan ontstaat er ruimte voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Kortom: een nieuwe balans tussen groen en groei. De transitie is ingedeeld in vijf hoofdopgaven in het gehele Utrechtse landelijke agrarische gebied:

  • Stikstof: stikstofreductie en natuurherstel Natura 2000-gebieden
  • Natuur: het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Groene Contour
  • Water: het halen van de doelen van het Kaderrichtlijn Water
  • Klimaat en bodemdaling: het beperken van de bodemdaling (reductie CO₂-equivalent, Klimaatakkoord)
  • Landbouw: de transitie naar een rendabele kringlooplandbouw

Contact

Wilt u contact met ons over de toekomst van het Utrechtse landelijk gebied en/of de stikstofreductiedoelen?

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws