Natura 2000

Onze natuurgebieden worden op verschillende manieren beschermd. Naast algemene wetten en regels is er de planologische bescherming van Natuurnetwerk Nederland (NNN). Binnen het NNN zijn gebieden aangewezen die vallen onder Natura 2000: een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie.

Natura 2000-gebieden

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Deze gebieden zijn aangewezen omdat ze van internationaal belang zijn, bijvoorbeeld als overwinteringsplaats voor vogels. In Nederland zijn er 162 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er tien (gedeeltelijk) in de provincie Utrecht. Op de onderstaande kaart ziet u waar de gebieden liggen.

Natura 2000-gebieden op kaart

Beheerplan

In de Wet Natuurbescherming is vastgesteld hoe er moet worden omgegaan met Natura 2000-gebieden. Het beheerplan is een verplicht onderdeel. Voor alle gebieden zijn instandhoudingsdoelen geformuleerd. Bijvoorbeeld het aantal hectares blauwgrasland dat in een gebied moet blijven bestaan.

Soms kunnen de natuurwaarden in een gebied achteruit gaan en moet de provincie maatregelen nemen om ze in stand te houden. In het beheerplan worden deze maatregelen uitgewerkt naar de praktijk. Dat kunnen kleine ingrepen zijn, zoals het plaatsen van een stuwtje of het verwijderen van bomen, maar ook het langdurig maaien en afvoeren van de vegetatie. Daarnaast beschrijft het beheerplan de huidige situatie van de natuur, trends in aantallen en kwaliteit van de planten en dieren die er voorkomen, de waterhuishouding, het terreinbeheer en het bestaand gebruik van het gebied.

Het beheerplan heeft een looptijd van 6 jaar. Na 6 jaar wordt de situatie opnieuw bekeken en komt er een nieuw, eventueel aangepast plan.

Hoe komt een beheerplan tot stand?

Om het beheerplan te maken werkt de provincie nauw samen met andere belanghebbenden, zoals aanliggende provincies, het Rijk, gemeentes, waterschappen, agrarische natuurverenigingen, omwonenden en terreinbeheerders. Daarnaast wordt voor ieder gebied een adviescommissie opgericht en zijn er informatieavonden waar iedereen met belangstelling voor het gebied van harte welkom is met vragen en opmerkingen.

Bestaand gebruik

Natura 2000-gebieden zijn geen natuurreservaten waar niemand mag komen. Er wordt vaak gewandeld en gefietst, maar ook gewoond en gewerkt. Zolang deze activiteiten geen schadelijk effect hebben op de natuur, wil de provincie dat dit gebruik zoveel mogelijk kan doorgaan. Zijn er wel mogelijke effecten op de natuur, dan zoekt de provincie een oplossing samen met betrokkenen.

Al het bestaand gebruik in een gebied dat niet schadelijk is, wordt opgenomen in het beheerplan. Eenmaal opgenomen in het beheerplan hoeft voor die activiteiten geen vergunning meer worden aangevraagd. Nieuwe activiteiten en activiteiten met mogelijk schadelijke gevolgen voor de natuur blijven wel vergunningsplichtig.

Contact

Secretariaat van de afdeling Fysieke Leefomgeving

Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl.