Natura 2000

Onze natuurgebieden worden op verschillende manieren beschermd. Naast algemene wetten en regels is er de planologische bescherming van Natuurnetwerk Nederland (NNN). Binnen het NNN zijn gebieden aangewezen die vallen onder Natura 2000: een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie.

Natura 2000-gebieden

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Deze gebieden zijn aangewezen omdat ze van internationaal belang zijn, bijvoorbeeld als overwinteringsplaats voor vogels. In Nederland zijn er 162 Natura 2000-gebieden. 

Door deze aanwijzing geniet de natuur hier speciale bescherming en gelden er zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen. Dit zijn doelen die per soort of habitat bepalen wat er moet gebeuren om een ‘gunstige staat van instandhouding’ te behalen. Tien Natura 2000-gebieden liggen (gedeeltelijk) in de provincie Utrecht. Als provincie zijn wij verplicht om ons in te zetten voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Op de onderstaande kaart ziet u waar de gebieden liggen.

Natura 2000-gebieden op kaart

Contact

Secretariaat van de afdeling Fysieke Leefomgeving

Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl.