Kavelruil Kamerik-Harmelen

Kamerik-Harmelen na kavelruil klaar voor de toekomst

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben op 25 april 2023 ingestemd met het Kavelruilplan Kamerik-Harmelen. Hiermee kan het in 2019 gestarte kavelruilproject officieel worden afgerond en is het gebied klaar voor de toekomst.

Het project in Kamerik-Harmelen kent een unieke aanpak; de landbouwstructuur wordt verbeterd en tegelijkertijd treffen de agrariërs vrijwillig maatregelen op hun percelen. De kavelruil is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met LTO Noord Woerden, gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen, de gemeente Woerden en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meerdere doelen bereikt

De provincie heeft 93 hectare grond ingebracht in de kavelruil, de deelnemende agrariërs zo’n 183 hectare. Zo konden meerdere doelen worden bereikt.

Allereerst zijn meerdere huiskavels vergroot en zijn de afstanden tussen de kavels verkleind. Hierdoor is het agrarisch verkeer op de openbare weg in Woerden flink afgenomen.

Doordat de agrarische bedrijven dankzij de kavelruil kunnen groeien, kunnen ze beter inspelen op de maatschappelijke doelen waarop de kavelruil gericht is. Dat zijn onder andere het afremmen van bodemdaling, het versterken van de biodiversiteit, het verbeteren van de waterkwaliteit en een goed waterbeheer. Er zijn afspraken gemaakt over 64 hectare waterinfiltratie.

De biodiversiteit en de waterkwaliteit worden verbeterd doordat er in het gebied 134 hectare extra agrarisch natuurbeheer komt. Ook worden bruggen verwijderd die de doorstroming in de primaire watergangen beperken.

Extra resultaten

De kavelruil heeft een aantal extra resultaten opgeleverd. Zo kan de provincie Zuid-Holland 23 hectare kopen in het natuurgebied Ruygenborg, wordt grond ingebracht voor de aanleg van een rotonde op de N212 en wordt de veiligheid op de N198 verbeterd door parkeerplaatsen te verleggen.

Feestelijke afsluiting

De kavelruil is op 25 mei 2023 feestelijk afgesloten. Hierover en over de resultaten van deze kavelruil leest u meer in de (laatste) Nieuwsbrief, nr. 11. U vindt die onderaan deze pagina.

Meer over kavelruil Kamerik-Harmelen

Europese vlag
"Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"

Contact

Wilt u meer informatie over de kavelruil Kamerik-Harmelen?

Neem dan contact op met projectleider Jos Geenen: jos.geenen@provincie-utrecht.nl of telefoonnummer 06 - 18 30 05 72.

Registratie van informatieavonden Kavelruil Kamerik - Harmelen, juli 2020.