Debat over wonen, kortingspas en archeologie bij behandeling jaarstukken en kaderbrief in Provinciale Staten

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn akkoord met de jaarstukken en de kaderbrief van het provinciebestuur. Politieke partijen stemden na het debat over meerdere moties en amendementen om enkele wijzigingen aan te brengen in de jaarstukken en de kaderbrief. Deze voorstellen gingen onder andere over het behouden van Landgoed Oude Tempel in Soesterberg, een kortingspas voor inwoners van de provincie en het exposeren van archeologische bodemvondsten in het provinciehuis.

Statenzaal

Landgoed Oude Tempel

Een meerderheid van Provinciale Staten verzoeken in een voorstel aan Gedeputeerde Staten om de gevolgen in beeld te brengen van het stopzetten van de plannen voor woningbouw op landgoed Oude Tempel in Soesterberg. Ook willen de partijen dat de provincie andere locaties in beeld brengt voor woningbouw waar bos en natuur niet wordt geschaad.

Provinciale kortingspas

De provincie gaat onderzoek doen naar het invoeren van een provinciale kortingspas voor inwoners met een lager inkomen. In onder andere de gemeente Utrecht (U-pas), IJsselstein, Houten, De Bilt en Stichtse Vecht is zo’n pas al in gebruik. Een meerderheid van Provinciale Staten zien een steeds groter wordende groep inwoners die vaker in de (financiële) verdrukking komt door stijging van vaste lasten en kosten. De pas moet gebruikt kunnen worden voor taken van de provincie Utrecht, zoals openbaar vervoer, cultuur, recreatie en sport.

Archeologische vondsten in het provinciehuis

De provincie bewaart archeologische bodemvondsten in een eigen depot. Volgens Provinciale Staten biedt dat een mooie kans om met deze vondsten meer bekendheid te geven aan erfgoed in de regio. Een meerderheid van de partijen wil daarom dat er 100.000 euro wordt vrijmaakt om met een wisselende tentoonstelling van deze vondsten in het provinciehuis te exposeren om kinderen en jongeren te betrekken bij archeologie.

Gelijkspel, oftewel: staken van stemmen

Tijdens de vergadering is een voorstel over dierenwelzijn in Provinciale Staten alsnog aangenomen. Een meerderheid van de partijen wil dat de provincie bij de uitwerking van het Utrechts Programma Landelijk Gebied altijd aandacht is voor dierenwelzijn. De stemming over deze motie behaalde vorige Statenvergadering een stemming van 24 voor en 24 tegen. Dat betekent dat deze de eerstvolgende vergadering alsnog in stemming wordt gebracht. Gisteren stemde een meerderheid alsnog voor.

De stemming voor de motie ‘Stikstofreductie in 2030 & 2035’ behaalde ook een staking van stemmen (24 om 24) en zal de eerstvolgende Statenvergadering (20 september) opnieuw worden ingediend.

Stemmingen en terugkijken

De stemmingen, met alle besluiten over Statenvoorstellen en ingediende moties en amendementen van deze vergadering, kun je terugvinden op de webpagina van Provinciale Staten. Daar kun je ook de vergadering terugkijken en de uitslagen van alle stemmingen zien. 

Wil je ook een keer meekijken met een vergadering van Provinciale Staten of meer weten wat de provinciale politiek voor u kan betekenen? Zoek dan contact met Roel Breet, communicatieadviseur van de Statengriffie.

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02