Provincie Utrecht gebruikt als eerste overheid in Nederland een eerlijke CO2-prijs

De provincie Utrecht gaat als eerste overheid in Nederland wereldwijde maatschappelijke kosten van klimaatverandering meewegen in haar beleidsafwegingen en -keuzes. Onderdeel van deze afwegingen is ook de toekomstige schade van klimaatverandering. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten. Met een interne rekenprijs van minimaal 875 euro per ton CO2 legt de provincie de lat hoog en daagt ze medeoverheden en marktpartijen uit haar voorbeeld te volgen.

Co2 tekst geschreven in wolken

Klimaatverandering

Het klimaat verandert in een enorm tempo. Nu al zien we de effecten die het gevolg zijn van klimaatverandering of hierdoor worden versterkt. In Nederland hebben we bijvoorbeeld te maken met extreem weer: lange perioden van droogte met als gevolg lage waterstanden in de rivieren, de toename van zout in het grondwater en mislukte oogsten; heftige wind- en regenbuien met lokaal ernstige wateroverlast en stormschade. Wereldwijd leiden deze weersextremen zelfs tot sterfte, klimaatmigratie en het verdwijnen van complete natuurlijke ecosystemen. Alles wijst erop dat deze ontwikkelingen versnellen bij verdere temperatuurstijgingen door toenemende concentraties van broeikasgassen (CO2) in de atmosfeer en de oceanen.

Verantwoordelijke overheid

Wereldwijd hebben overheden een belangrijke verantwoordelijkheid bij het voorkomen van deze rampzalige effecten van klimaatverandering op het leven van mensen en voor toekomstige generaties. Zij kunnen dit voorkomen door bijvoorbeeld invloed uit te oefenen op de manier waarop we ons geld uitgeven en dingen produceren. Bijna alles wat de mens doet en maakt veroorzaakt ergens in hun levensloop uitstoot van broeikasgassen: bij de productie, bij het gebruik ervan en bij het weggooien. Een stabiel klimaat komt nauwelijks tot uiting in de prijs van goederen en diensten. Hierin moet wat de provincie Utrecht betreft verandering komen. Gedeputeerde Huib van Essen van Energietransitie en Klimaat: 'Deze CO2-beprijzing is een belangrijk signaal om bij te dragen aan het beperken van klimaatverandering.'

Eerlijke CO2-prijs

Om de maatschappelijke effecten als gevolg van broeikasgasuitstoot te kunnen verrekenen, heeft de provincie Utrecht het Klimaatverbond Nederland gevraagd te adviseren over de hoogte van een eerlijke CO2-prijs. Dit heeft, mede op basis van onderzoek van het Duitse milieuministerie geleid tot een prijs van 875 euro per ton CO2.

De provincie gebruikt deze nieuwe eerlijke prijs vanaf nu bij kosten-batenanalyses, voor bijvoorbeeld beslissingen over investeringen. Door deze hogere CO2 prijs wordt klimaatverandering hierin zwaarder meegewogen. Daarnaast zal de provincie een lobby starten bij medeoverheden om te komen tot een landelijk CO2-prijs. Ook zal ze zich gaan oriënteren op andere toepassingsmogelijkheden van eerlijke CO2-prijzen.

Voor persinformatie:
lotte.mulders@provincie-utrecht.nl, 06 39 25 06 62