Agrarisch natuurbeheer (AVP)

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

De agrarische collectieven in de provincie ontvangen subsidie voor agrarisch natuurbeheer op basis van de subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Om het beheer volgens de voorwaarden te kunnen uitvoeren, zijn soms inrichtingsmaatregelen nodig, bijvoorbeeld om plas-dras of hoog waterpeil te realiseren. Dit vraagt in veel gevallen aanzienlijke investeringen, zoals de aanschaf van pompen en de aanleg van dammen/waterkeringen. Het ANLb voorziet alleen in subsidiëring van beheerkosten en niet op deze investeringen. De regeling voor niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer maakt het mogelijk dat de collectieven ook hiervoor subsidie kunnen krijgen.

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier

De aanvraagperiode is verlopen op 1 april 2022