Bodemverontreiniging

Sinds 1987 is iedereen verplicht een nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen en deze te verwijderen als er toch verontreiniging optreedt. De aanpak van bodemverontreiniging wordt geregeld in de Wet Bodembescherming. Wanneer bij het huidige gebruik sprake is van onaanvaardbare humane, ecologische en/of verspreidingsrisico’s, dient de bodemverontreiniging zo spoedig mogelijk door de verantwoordelijke partij te worden aangepakt. In het Convenant bodem- en ondergrond 2016-2020  staan afspraken tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de aanpak hiervan. De provincie heeft voor haar taken een provinciaal uitvoeringsprogramma bodem opgesteld.

Contact

Secretariaat afdeling Bodem en Water

Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl