Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw

Met de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw (UMDL) stimuleert de provincie Utrecht agrariërs om stappen te zetten richting meer natuurinclusieve kringlooplandbouw op hun bedrijf. 

Om te kunnen zien hoe het agrarische bedrijf scoort op het vlak van natuurinclusieve kringlooplandbouw, worden kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) gebruikt. De score op de KPI’s wordt gebruikt om te kijken waar verbeterpunten liggen binnen het agrarische bedrijf. 

Binnen het project 'Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter' (UMBB) gaat de deelnemer aan de slag om te werken aan de verbeterpunten. Dit hoeft de melkveehouder niet alleen te doen. Inzet van een expert, deelname aan studiegroep en kennisbijeenkomsten zijn hiervoor beschikbaar.

Voor het inzicht krijgen in de KPI’s van het eigen agrarische bedrijf en door met de verbeterpunten aan de slag te gaan, ontvangt de deelnemer een beloning van de provincie Utrecht.

Start regeling voor melkveehouderij

logo Utrechtse melkveehouders boeren beter

Meer dan 100 melkveehouders hebben zich aangemeld voor de UMDL. Deze melkveehouders gaan aan de slag met doelsturing voor duurzaamheidsprestaties op het gebied van bodem, water, biodiversiteit en klimaat. Vijf Utrechtse agrarische collectieven gaan binnen dit project aan de slag met de organisatie en uitvoering. Als er budget van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het UPLG beschikbaar komt, wordt nagegaan of een tweede openstelling mogelijk is. 

Tijdens het project UMBB kunnen melkveehouders aan de hand van 15 kritische prestatie indicatoren (KPI’s) hun prestaties op het gebied van bodem, water, biodiversiteit en klimaat meten. Studiegroepen en kennisbijeenkomsten bieden de mogelijkheid om de eigen kengetallen te bespreken met collega’s en experts en om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

De kengetallen per bedrijf worden door de Utrechtse agrarische collectieven verzameld, maar blijven anoniem voor derden en de provincie Utrecht. De resultaten van het project (niet herleidbaar naar deelnemers) worden gebruikt voor nieuwsberichten en rapportages, opdat anderen hier ook van kunnen leren en kennis opdoen.

Maatregelen waarmee melkveehouders aan de slag gaan zijn bijvoorbeeld het verlagen van de hoeveelheid ruw eiwit in het voer, meer beweiding, meer agrarisch natuurbeheer en/of het versterken van het bodemleven. De melkveehouder bepaalt zelf wat bij zijn/haar bedrijfsvoering past. Voor het behalen van doelen worden de deelnemers gestimuleerd, gewaardeerd en beloond. Deelnemers hoeven niet lid te zijn van een agrarisch collectief of al samen te werken met een Utrechts agrarisch collectief.

Bekijk de YouTube video Nieuw KPI-beloningsssteem voor Utrechtse boeren (Agrio TV)

In de praktijk

Peter van den Brink, melkveehouder in Montfoort: ‘Als melkveehouder probeer ik de biodiversiteit te vergroten door kruidenrijk grasland en weidevogelbeheer toe te passen. Voor de weidevogels heb ik een stuk grasland onder water gezet. Met deze zogeheten plas-dras en het kruidenrijke grasland probeer ik betere leefomstandigheden te creëren voor broedende weidevogels en hun jongen. Op het gebied van voer- en andere managementmaatregelen worden er stappen gezet, maar deze proberen we steeds meer te optimaliseren op mijn bedrijf. De UMBB geeft me handvatten om kritisch te kijken naar de kentallen van mijn bedrijf. Het mooie van doelsturing is dat ik zelf bepaal waarmee ik aan de slag ga op mijn bedrijf.’

Meestgestelde vragen en antwoorden

Download flyer Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

Contact

Voor vragen of meer informatie over de UMDL kunt u contact opnemen met het agrarisch collectief bij u in de buurt. Zie de flyer Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter voor de juiste contactpersoon.