Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG)

Stikstof en broeikasgassen verminderen, water- en bodemkwaliteit verbeteren en de natuur versterken. Al dit soort uitdagingen raken het landelijk gebied. De provincie Utrecht werkt hieraan in het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). In dit programma brengen wij kennis en ervaring van verschillende mensen en organisaties samen om ons mooie landelijk gebied een goede toekomst te geven. Met gezonde natuur én duurzame landbouw. We houden daarbij rekening met de verschillen tussen de regio’s. Want elk gebied is uniek  en vraagt een eigen aanpak. Dit noemen wij de gebiedsgerichte aanpak.

Landelijk afspraken: het NPLG

Op basis van internationale afspraken heeft Nederland doelen bepaald voor verbetering van natuur, water en klimaat. Die landelijke afspraken staan in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG):

 • doelen voor de natuur: bijvoorbeeld meer natuurgebieden met meer soorten dieren en planten. Maar ook een betere kwaliteit van de bestaande natuur door minder stikstofuitstoot en een hogere grondwaterstand;
 • doelen voor water: bijvoorbeeld genoeg schoon drinkwater voor iedereen en voldoende schoon water in sloten en plassen;
 • doelen voor het klimaat: bijvoorbeeld ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering en minder uitstoot van broeikasgassen.

Het zijn de provincies die bepalen hoe we die doelen gaan bereiken. Voor hun plannen kunnen zij geld krijgen van de Rijksoverheid.

Utrechts programma: het UPLG

In juli 2023 heeft de provincie Utrecht een eerste plan voor de toekomst van het landelijk gebied bij de Rijksoverheid ingediend: het concept-Utrechts Programma Landelijk gebied (UPLG). Hierin staat wat wij in 2030 bereikt willen hebben in ons landelijk gebied. We kijken ook alvast verder vooruit, naar 2050, zodat we nu geen keuzes maken waar we later spijt van krijgen. Ook voegen wij aan de landelijke doelen een belangrijk extra doel toe: landbouw en een goede toekomst voor onze boeren.

In het UPLG staat dus wát we de komende jaren willen bereiken in ons landelijk gebied. Omdat de verschillende uitdagingen in het landelijk gebied met elkaar te maken hebben, pakken wij die als één geheel op. Dat noemen we een integrale aanpak. Hoe en waar we dit precies gaan doen, bepalen we samen met iedereen die betrokken is. Denk aan agrariërs, inwoners, natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten en onze buurprovincies. We willen in 2025 een definitief plan vaststellen.

Samen werken we aan het UPLG

Het concept-UPLG is tot stand gekomen in samenwerking met onze gebiedspartners. We hebben hun ideeën op verschillende manieren verzameld. Ondanks onze inspanningen om zoveel mogelijk mensen te betrekken, heeft toch niet iedereen kunnen meedenken. Het concept-UPLG moest namelijk op 1 juli 2023 ingeleverd zijn. Dat betekent zeker niet dat u nu niet meer kunt meedenken. Het concept-UPLG is immers nog niet definitief. De komende maanden gaan we daarom verder in gesprek.

Planning

Met het inleveren van het concept-UPLG bij het Rijk is een eerste stap gezet. Maar we zijn nog niet klaar. De volgende stappen volgen in de komende periode. Daarbij is regelmatig ruimte voor inspraak.

 • Juni 2024: Provinciale Staten stellen een kaderstellende notitie vast.
 • Najaar 2024: Het Rijk geeft een visie op het ontwerp-UPLG.
 • December 2024: Alle aanpassingen in het concept-UPLG moeten verwerkt zijn in een nieuwe versie: het ontwerp-UPLG. Gedeputeerde Staten zal het ontwerp-UPLG en de plan-mer vrijgeven voor terinzagelegging. 
 • December 2024 – Januari 2025: Ter inzagelegging ontwerp-UPLG (zes weken).
 • Februari 2025: Gedeputeerde Staten stellen het definitief UPLG vast.

Wat is er al gebeurd?

 • Juni 2022: Publicatie van de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied en stikstofreductiedoelen.
 • April 2023: Publicatie van de Natuurdoelanalyses.
 • Mei 2023: Startnotitie UPLG vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 9 mei 2023.
 • Juni 2023: Koersnotitie UPLG vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 30 mei 2023.
 • Juli 2023: Concept-Utrechts Programma Landelijk Gebied ingediend (zie het kopje ‘Downloads’ onderaan deze pagina).
 • Najaar 2023: Uitnodiging aan gebiedspartners om over dit concept-UPLG met ons in gesprek te gaan over de inhoud en gebiedsprocessen. Mogelijkheid tot het indienen van een schriftelijke reactie voor alle inwoners van de provincie Utrecht.
 • Oktober 2023: Eerste officiële reactie vanuit het Rijk op het concept-UPLG.
 • Januari 2024: Uitslag van de toetsing door verschillende kennisinstituten (WUR, RIVM, PBL, Deltares en de Ecologische Autoriteit). 
 • Maart 2024: Indienen van aangepaste Maatregelpakketten bij het Rijk. 
 • April 2024: Start plan-milieueffectrapport (plan-mer). Het concept-UPLG valt namelijk onder de Omgevingswet. Dat geeft ruimte voor participatie door inwoners en andere betrokkenen.
 • Mei 2024: Verzending Reactienota bij concept-UPLG op de 159 schriftelijke reacties die ontvangen zijn (deadline medio nov ‘23).
 • Mei 2024: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER UPLG.

Meer weten?

Contact