Utrechts Programma Landelijk Gebied

In opdracht van het Rijk hebben wij ons Provinciaal Gebiedsprogramma opgeleverd: het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). Dit document beschrijft hoe Utrecht werkt aan een vitaal landelijk gebied, waarin een gezonde natuur, een klimaatbestendig landschap en een economisch rendabele en duurzame landbouw hand in hand gaan. 

Natuur, water, klimaat én landbouw

Het UPLG is opgesteld in lijn met de doelen zoals beschreven in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hierin wordt uitgegaan van een integrale aanpak voor de verbetering van natuur, water en klimaat. De provincie stelt het realiseren van een toekomstbestendig en vitaal platteland, met blijvend ruimte voor een duurzame en rendabele landbouw, als belangrijke randvoorwaarde om het UPLG te kunnen realiseren. Om die reden voegt de provincie landbouw (naast natuur, water en klimaat) als 4e doel voor het UPLG toe. Op die manier werkt Utrecht toe naar een circulaire, natuurinclusieve en klimaatneutrale landbouw die economisch rendabel is en door de maatschappij wordt gewaardeerd. 

Samen met (gebieds)partners

De toekomst van het landelijk gebied en het behalen van de opgaven in Utrecht vormen een gezamenlijk belang. In de gebieden zijn veel verschillende doelstellingen die integraal opgepakt gaan worden. Voor de uitvoering van het UPLG is samenwerking met waterbeheerders, landbouw- en natuurorganisaties, de verschillende terreinbeheerders, agrarische ondernemers, gemeenten en andere belanghebbenden in het gehele Utrechtse landelijke gebied cruciaal. Als provincie coördineren wij het proces, maar wij hebben ieders kennis, kunde en inbreng nodig om het goed te kunnen doen. 

Concept-UPLG

Tijdens het schrijfproces heeft de provincie - met webinars, hackathons, ambtelijke en bestuurlijke gesprekken en gebiedsbijeenkomsten - zo goed mogelijk onze gebiedspartners geprobeerd mee te nemen bij de totstandkoming van het UPLG. Desondanks realiseren wij ons dat lang niet iedereen heeft kunnen meedenken. De komende maanden gaan we daarom (verder) in gesprek, zowel over de inhoud van dit UPLG-document als met onze partners in gebiedsprocessen. Wij spreken daarom van een concept-UPLG. Het uiteindelijke UPLG 1.0 zal, na diverse participatiemomenten voor de belanghebbenden en besluitvorming door Provinciale Staten, in het voorjaar van 2024 definitief worden vastgesteld. Het indienen van het concept-UPLG bij het Rijk zien wij als een startpunt van een langjarig proces. 

Reageren op het concept-UPLG

Samen met onze gebiedspartners willen wij de komende jaren de opgaven vormgeven op een manier die recht doet aan het landelijk gebied van Utrecht, en aan alle mensen die er wonen, werken en recreëren. We vertrouwen erop dat wij dit ook nu samen kunnen doen, voortbouwend op de jarenlange samenwerking die we in Utrecht kennen in het landelijk gebied. Wij willen u daarom de mogelijkheid geven om te reageren op het concept-UPLG. Door een email te sturen aan landelijkgebied@provincie-utrecht.nl kunt u een formulier opvragen waarmee u - gebiedsgericht - kunt reageren. Reacties die tot 15 november 2023 worden ingestuurd, worden in behandeling genomen. 

Meer weten?

Download het concept-UPLG hieronder of lees het nieuwsbericht over het UPLG. Op 4 juli jl. hielden wij een webinar over het UPLG. U kunt het webinar van 4 juli op YouTube terug kijken.