Beheer van wegen en paden

De provincie beheert en onderhoudt 300 kilometer weg. Zo kunt u als automobilist of fietser vlot en veilig naar uw bestemming.  Drie keer per week inspecteert de provincie de provinciale wegen, parallelwegen en fietspaden. Hieronder leest u waar het onderhoud zich op richt.

Hectometerborden

Langs alle provinciale wegen staan hectometerbordjes met belangrijke informatie over de locatie. Bij calamiteiten of ongevallen wordt deze informatie gebruikt door hulpdiensten die daarmee snel ter plekke kunnen zijn. Naast locatiegegevens geven de bordjes ook aan hoe hard je op die plek mag rijden: maximaal 80, 60, 50 of 30 kilometer per uur.

Gedragscode provinciale infrastructuur

In de provincie Utrecht is veel waardevolle natuur te vinden. Bij alle werkzaamheden aan de provinciale infrastructuur, wordt rekening gehouden met wilde planten en dieren. Hierbij wordt schade aan soorten én hun leefgebied zo veel mogelijk voorkomen en beperkt. Deze zorgvuldige manier van werken is door de provincies vastgelegd in een gedragscode, waarin staat hoe de provincie tijdens de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden rekening houdt met de Flora- en faunawet.

De provincie is verplicht om voor het beheer en onderhoud van wegen en het aanleggen van nieuwe constructies een ontheffing Flora- en faunawet aan te vragen. Veel werkzaamheden aan provinciale wegen worden vaak herhaald, zoals het maaien van bermen of het baggeren van sloten. Daarvoor moet elke keer een ontheffing worden aangevraagd. Iedere ontheffing bevat voorschriften hoe te werken om zo min mogelijk schade aan beschermde soorten toe te brengen. Dit kost veel tijd. Daarom hebben de provincies gezamenlijk een gedragscode opgesteld waarin de voorschriften in één keer zijn vastgelegd.

Met de gedragscode is de manier van werken voor iedereen duidelijk. Bovendien wordt er tijd en geld bespaard. In de gedragscode staat bijvoorbeeld dat in het broedseizoen van vogels of tijdens de overwinteringsperiode van reptielen en vleermuizen op bepaalde plekken geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Ook worden vaste rust- en verblijfplaatsen, waar dieren elk jaar terugkomen, gespaard.

Vergunningen en ontheffingen

U kunt een ontheffing voor evenementen aanvragen bij de provincie Utrecht die op of langs de provinciale weg plaats vinden. Deze evenementen worden alleen toegestaan zolang de verkeersbelangen in voldoende mate gewaarborgd worden.

De volgende vergunningen kunt u aanvragen:

Klachten over het wegbeheer

Meld uw klacht via het klachtformulier

Contact

Secretariaat van de afdeling Wegen

Telefoon: 030 258 90 13

E-mail: wegen@provincie-utrecht.nl