Natuurontwikkeling in Groot Mijdrecht Noordoost

Groot Mijdrecht Noordoost is een open veenweidelandschap van 400 hectare in gemeente De Ronde Venen. Het is één van de diepste polders van Nederland verdeeld met sloten in lange, smalle percelen. Grenzend aan het natuurgebied Waverhoek en het Natura 2000-gebied Botshol vormt Groot Mijdrecht Noordoost een natuurverbinding voor bijzondere vogels, zoals de lepelaar, de purperreiger en de roerdomp. 

Doel van natuurontwikkeling in Groot Mijdrecht Noordoost

In Groot Mijdrecht Noordoost wil de provincie een aantrekkelijk leefgebied creëren voor dieren en planten die thuishoren in het veenweidegebied. Dit willen we doen door drie moerasgebieden aan te leggen met daaromheen bloemrijk grasland. Met de natuurinrichting willen we de biodiversiteit in de polder vergroten, de waterkwaliteit verbeteren, verdere bodemdaling voorkomen en waardevolle natuurgebieden verbinden.

Wat gaat er gebeuren?

Wat is er al gebeurd?

Een fijn thuis voor moerasvogels

Het gebied willen we zo inrichten dat het een fijn thuis wordt voor moerasvogels. Bijvoorbeeld lepelaars of purperreigers die hier in kolonies kunnen wonen. Vooral Moerasblok 1 moet hier voor gaan zorgen. Ook andere moerasvogels zoals de ral, de grote karekiet en het woudaapje kunnen zich er thuis voelen en gaan broeden. Niet alleen voor vogels, ook voor vissen en amfibieën vormt het moeras een veilige kraamkamer.

Een foto van een Lepelaar
Een lepelaar

Samenwerken

De provincie Utrecht werkt samen met Natuurmonumenten, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente De Ronde Venen en de bewonersdelegatie aan de natuurontwikkeling in Groot Mijdrecht Noordoost. Bewoners uit de polder Groot Mijdrecht betrekken we waar nodig bij de plannen.

Nieuwsbrief en contact

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Groot Mijdrecht Noordoost? Of heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dat contact met ons op via: grootmijdrechtnoordoost@provincie-utrecht.nl

Onderaan deze pagina vindt u de laatste informatiebrieven.