Schraallanden langs de Meije

De Schraallanden langs de Meije zijn onderdeel van het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck. Dat ligt voor het grootste deel in provincie Zuid-Holland. De schraallanden liggen ten zuidoosten van de Meije in de provincie Utrecht. Een bijzonder natuurgebied in Nederland vanwege het zeldzame blauwgrasland dat hier voorkomt. 

Diverse maatregelen om de natuur te herstellen

De laatste jaren gaat de kwaliteit van de natuur in Schraallanden langs de Meije achteruit. Door verdroging, verzuring en vermesting neemt de oppervlakte van de blauwgraslanden af. Om soorten die horen bij deze natuur te beschermen, zijn Staatbosbeheer en de provincie Utrecht gestart met het voorbereiden van herstelmaatregelen in het Natura 2000-gebied en in de bufferzone eromheen. De bufferzone is begrensd als Natuurnetwerk Nederland en wordt ingericht als moeras, nat schraalland en kruiden- en faunarijk grasland.

Het gaat om het volgende herstelmaatregelen:

  • het realiseren van een bufferzone om water langer vast te houden;
  • het ophogen van het waterpeil in delen van de bufferzone;
  • het verbeteren van de waterhuishouding in het Natura 2000-gebied;
  • het herinrichten van verworven voormalig landbouwgrond als natuur;
  • het inlaten van schoon water vanuit de Nieuwkoopse Plassen.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Maarten Pouwel, maarten.pouwel@provincie-utrecht.nl, 06 28 27 72 13.