6 Uw vermogen in box 3

Wanneer u uw onderneming in het verleden heeft gestaakt, zijn de nog aanwezige onroerende zaken tot het privévermogen gaan behoren, en vallen dus in box 3. Over de waarde van deze onroerende zaken wordt jaarlijks een fictief rendement berekend. Maar dat geldt niet voor onroerende zaken die als aanhorig aan het woonhuis worden beschouwd. Deze worden in box 1 bij de eigen woning betrokken.

6.1 Sloop van onroerende zaken

Als u onroerende zaken sloopt die tot het box 3-vermogen behoren, zijn de sloopkosten niet aftrekbaar. Laat u slopen om de grond vrij te maken voor de bouw van woningen? Dan gaat het vermogensbestanddeel tot het box 1-vermogen behoren. Laat de waarde van de onroerende zaak taxeren voordat met de sloop wordt begonnen. De waardeverandering als gevolg van de werkzaamheden wordt namelijk in de heffing betrokken. Als u de vrijkomende grond gebruikt om er voor eigen gebruik een woning op te bouwen, blijft de waardeverandering buiten de belastingheffing. De kosten voor de sloop zijn in dat geval niet aftrekbaar.

6.2 Verkoop van onroerende zaken

Wanneer onroerende zaken die tot box 3 worden gerekend, worden verkocht, valt de waardeverandering buiten de belastingheffing. Dit geldt voor zover voorafgaand aan de verkoop de werkzaamheid van de eigenaar het normale vermogensbeheer niet te boven gaat. In de praktijk betekent dit dat u geen actieve bemoeienis heeft gehad of werkzaamheden heeft verricht waardoor de onroerende zaak sterk in waarde is gestegen. Let op: als u de werkzaamheden die tot een meerwaarde leiden, door een derde laat uitvoeren, worden deze werkzaamheden in fiscale zin aan u toegerekend. Als zonder enige activiteit van u de waarde van de onroerende zaak is gestegen door inflatie of een toename van de vraag, blijft een waardevermeerdering buiten de belastingheffing.