Provinciale Commissie Leefomgeving

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is de onafhankelijke adviescommissie die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving aangaan. De PCL adviseert integraal en op hoofdlijnen en richt zich op de samenhang tussen de verschillende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. De PCL heeft een wettelijke basis in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer.

Snel naar

 • Advies over de Sociale Agenda

  Op 29 juni 2020 heeft de PCL een advies uitgebracht over de Sociale Agenda van de provincie. Met dit advies levert de PCL input voor de Sociale Agenda die de provincie voorbereidt. De PCL adviseert de provincie om de focus te leggen op drie ambities:  toegankelijkheid, inclusiviteit en participatie.

  Lees het PCL advies

  Fietsers Utrecht
 • Advies over concept Economische visie 2020-2027

  Op 14 mei 2020 heeft de PCL samen met de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) advies uitgebracht over de concept Economische visie van de provincie Utrecht. De PCL en de PARK pleiten ervoor om de taak van de provincie bij het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving nadrukkelijker tot uiting te laten komen in de Economische visie.

  Lees het advies van de PCL en PARK

  Luchtfoto fort Jutphaas
 • Blog Klimaatadaptatie, dat kan je zelf!

  Door klimaatverandering hebben we vaker te maken met hittegolven. Ook afgelopen zomer liep de temperatuur weer hoog op, met hittestress en droogte tot gevolg. Met de aanleg van groen kunnen we schaduw creëren en water vasthouden. En daar kan iedereen aan bijdragen. PCL-lid Marleen van den Ham schreef er een blog over.

  Lees de PCL blog

  appartementjes in het groen

Snel naar

 • PCL leden

  De commissie bestaat inclusief de voorzitter uit 10 leden. De leden zijn onafhankelijk en zijn deskundig op één of meer kerntaken van de provincie. Eens in de 6 weken komen zij bij elkaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren.

Contact

Secretariaat PCL, mevr. drs. J.E.H. van der Heijde (secretaris)

Telefoon: 030 258 24 49
E-mail: pcl@provincie-utrecht.nl