Provinciale Commissie Leefomgeving

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is de onafhankelijke adviescommissie die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving aangaan. De PCL adviseert integraal en op hoofdlijnen en richt zich op de samenhang tussen de verschillende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. De PCL heeft een wettelijke basis in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer.

Snel naar

 • Advies Recreatie in combinatie

  Op 20 januari 2021 heeft de PCL een advies uitgebracht over de combinatie van recreatie met binnenstedelijke ontwikkeling, natuur, energietransitie en cultuurhistorie. Om input op te halen voor het advies organiseerde de PCL in oktober 2020 vier expertmeetings. De resultaten van deze meetings zijn verwerkt in het advies.

  Lees het PCL advies.

   

  polder
 • Advies over de Sociale Agenda

  Op 29 juni 2020 heeft de PCL een advies uitgebracht over de Sociale Agenda van de provincie. Met dit advies levert de PCL input voor de Sociale Agenda die de provincie voorbereidt. De PCL adviseert de provincie om de focus te leggen op drie ambities:  toegankelijkheid, inclusiviteit en participatie.

  Lees het PCL advies

  Fietsers Utrecht
 • PCL gastlezing over Donuteconomie

  Op 3 februari 2021 organiseerde de PCL een gastlezing door de Engelse econoom Kate Raworth voor de provincie. Zij vertelde over de Donuteconomie, het door haar ontwikkelde alternatieve economische model, gericht op het voorzien in de behoeften van iedereen, zonder schade toe te brengen aan de planeet. Ook ging zij in op de toepassing van dit model in de provincie Utrecht.

  Bekijk de video

   

   Donuteconomie

Snel naar

 • PCL leden

  De commissie bestaat inclusief de voorzitter uit 10 leden. De leden zijn onafhankelijk en zijn deskundig op één of meer kerntaken van de provincie. Eens in de 6 weken komen zij bij elkaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren.

Contact

Secretariaat PCL, mevr. drs. J.E.H. van der Heijde (secretaris)

Telefoon: 06 183 00 473
E-mail: pcl@provincie-utrecht.nl