Provinciale Commissie Leefomgeving

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is de onafhankelijke adviescommissie die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving aangaan. De PCL adviseert integraal en op hoofdlijnen en richt zich op de samenhang tussen de verschillende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. De PCL heeft een wettelijke basis in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer.

Snel naar

 • Zonnepanelen

  Advies over programmaplan energietransitie

  Op 13 januari 2020 heeft de PCL advies uitgebracht over het Programmaplan Energietransitie van de provincie. De PCL adviseert de provincie om meetbare doelen te stellen voor zowel de korte als lange termijn, te kiezen voor een samenhangende aanpak met andere opgaven en om energiebewustzijn te bevorderen met de inzet van jongeren als adviseurs en ambassadeurs. Lees hier het PCL advies

  Adviesfilms energietransitie 2019

  Adviesfilm Energiebesparing 2019
  Adviesfilm Opwekken duurzame energie 2019 
  Adviesfilm Energieopgave en burgerinitiatieven 2019
  Adviesfilm Samenhangende aanpak energieopgave 2019
  Aanbiedingsbrief films Energietransitie voor PS 28 maart 2019

 • Luchtfoto fort Jutphaas

  Advies over concept Economische visie 2020-2027

  Op 14 mei 2020 heeft de PCL samen met de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) advies uitgebracht over de concept Economische visie van de provincie Utrecht. De PCL en de PARK pleiten ervoor om de taak van de provincie bij het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving nadrukkelijker tot uiting te laten komen in de Economische visie.

 • fietsbrug 1200x675

  Advies over provinciale omgevingsvisie en verordening

  Op 18 februari 2020 heeft de PCL advies uitgebracht over de concept ontwerp Omgevingsvisie en verordening van de provincie. De PCL vraagt in dit advies aandacht voor de integraliteit van het omgevingsbeleid, voor de noodzaak om keuzes te maken over hoe om te gaan met de beperkte ruimte in de provincie en voor het thema samenwerking.

  Lees het PCL advies (pdf, 428 kB).

Snel naar

 • PCL leden

  De commissie bestaat inclusief de voorzitter uit 10 leden. De leden zijn onafhankelijk en zijn deskundig op één of meer kerntaken van de provincie. Eens in de 6 weken komen zij bij elkaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren.

 • Publicaties

  In het publicatieoverzicht vindt u alle adviezen, jaarprogramma's en jaarverslagen van de Provinciale Commissie Leefomgeving.

Contact

Secretariaat PCL, mevr. drs. J.E.H. van der Heijde (secretaris)

Telefoon: 030 258 24 49
E-mail: pcl@provincie-utrecht.nl