Verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Vanaf eind mei 2023 is er openstelling voor verplaatsingen van veehouderijbedrijven binnen twee kilometer afstand van een Natura 2000-gebied in de provincie Utrecht.

De regeling ‘Subsidie verplaatsing en beëindiging veehouderijen’ biedt agrarische ondernemers de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen bij verplaatsing of beëindiging van het bedrijf op vrijwillige basis. Op dit moment is de regeling alleen opengesteld voor verplaatsing.

Verschil met Bedrijfsverplaatsingsregeling AVP

Binnen het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) bestaat ook een verplaatsingsregeling die primair gericht is op realisatie van het Natuurnetwerk. Het is de bedoeling om binnen afzienbare tijd tot integratie van beide regelingen te komen. Voor de korte termijn is bekeken in hoeverre er overlap in werkingsgebied van beide regelingen is. De regeling ‘Subsidie verplaatsing en beëindiging veehouderijen’ is van toepassing op het gebied van twee km om Natura 2000-gebieden heen en is inzetbaar wanneer een bijdrage wordt geleverd aan een van de doelen van de Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk gebied. De AVP-regeling is inzetbaar wanneer het over te realiseren Natuur Netwerk Nederland (NNN) gaat. Deze overlap blijkt beperkt. Daarom vindt de provincie Utrecht het acceptabel dat in de gebieden waar verplaatsing voor NNN-realisatie aan de orde is, subsidiëring via de meest gunstige van de twee routes kan plaatsvinden. Tot het moment van integratie blijven de regelingen naast elkaar bestaan.

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier