Aanvragen omgevingsvergunning voor het milieu

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  (WABO)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) stelt regels aan de milieugevolgen die bedrijven veroorzaken. U krijgt te maken met deze wet als u een bedrijf wilt starten of als u de werking van het bedrijf wilt veranderen. Bedrijven die grote schade aan het milieu kunnen veroorzaken hebben een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voldoende.

U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig als uw bedrijf veel energie verbruikt, luchtvervuiling of overlast door geluid of stank veroorzaakt.

Sommige bedrijven hoeven alleen een milieumelding te doen. Dit geldt voor bedrijven die aanzienlijke schade aan het milieu toebrengen. Een klein aantal bedrijven veroorzaakt weinig of geen milieuschade. Dit soort bedrijven hoeft helemaal geen vergunning aan te vragen of melding te doen. Tot die laatste groep behoren bijvoorbeeld kantoren, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft deze misschien gevolgen voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Verklaring van geen bedenkingen

Soms vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dan vraagt u bij de provincie een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) aan. Geeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied deze verklaring niet af? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Vergunning aanvragen via Omgevingsloket Online

Vragen of hulp nodig?

Uitvoerende instanties

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)

Bezoekadres

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postadres

Postbus 209
1500 EE Zaandam
Email: info@odnzkg.nl
Telefoon: 088 5670200

RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht

Bezoekadres

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres

Postbus 85242
3508 AE Utrecht
Email: info@rudutrecht.nl
Telefoon: 030 7023300