Bomen kappen

Doorgeven kapmelding of melding verordening natuur en landschap

Hoe kan een eigenaar voldoen aan de herplantplicht?

Is er sprake van herplantplicht, dan is de eigenaar van de grond waarop de velling heeft plaatsgevonden verplicht deze binnen 3 jaar na de velling te herbeplanten. Als een deel van de herbeplanting niet aanslaat, dan geldt de verplichting deze binnen 3 jaar na aanplant te vervangen. De (her)beplantingen dienen uitgevoerd te worden op bosbouwkundig verantwoorde wijze. De provincie kan hierin op verzoek adviseren. De grondeigenaar kan ook aan de herplantplicht voldoen door middel van natuurlijke verjonging. Dit kan alleen op terreinen die hiervoor geschikt zijn. De terreinen moeten voldoende groot zijn en de bodem moet ervoor geschikt zijn. Natuurlijke verjonging is geslaagd als driejarige kiemplanten een bedekking hebben van 80-100%, regelmatig verspreid over het perceel.

Wet natuurbescherming, houtopstanden

Als u buiten de bebouwde kom houtopstanden, bomen of beplanting wilt verwijderen die deel uitmaken van een houtopstand met een oppervlakte van meer dan 10 are (1000 m2), of van een rijbeplanting van meer dan 20 bomen? Dan stelt de Wet natuurbescherming en de Verordening Natuur en Landschap daar eisen aan.

Met de Vergunningchecker wordt bepaald welke verplichtingen voor u van toepassing zijn.

Wanneer de vergunningchecker aangeeft dat u een melding moet doen (meest voorkomend) voor de kap, dan verplicht de Wet natuurbescherming u minstens 4 weken voor de kap dat u een melding indient bij de provincie Utrecht. Dit kunt u doen met het Wnb aanvraagformulier.

De provincie kan voorwaarden verbinden aan het verwijderen van houtopstanden buiten de bebouwde kom. Als dat zo is, ontvangt u binnen 4 weken daarvan een bericht.

De grond waarop gekapte bomen hebben gestaan, moet u opnieuw beplanten (herplantplicht). Ontheffing van de herplantplicht wordt uitsluitend verleend voor het realiseren van open natuur met een hoge biodiversiteit. De hiervoor geldende criteria staan in de Bos Heide Notitie (pdf, 2,9 MB). Gebruik voor het vragen van uitstel het Wnb aanvraagformulier. In bepaalde gevallen is het mogelijk om de herbeplanting elders te doen. Ook dit vereist een aanvraag.

De provincie beoordeelt meldingen en aanvragen en verleent ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming en de Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017. De RUD Utrecht handhaaft het naleven van de wet en regels.

Het vellen van bomen kan vaak voor omwonenden een gevoelig onderwerp betreffen. De provincie hecht er waarde aan dat het voornemen tot vellen zoveel mogelijk in afstemming met belanghebbenden plaats vindt. Wij willen u dan ook verzoeken in uw voornemen omwonenden en andere  belanghebbenden zoveel mogelijk mee te nemen en waar mogelijk overeenstemming te vinden over de plannen. Bij belanghebbenden kunt u denken aan buren, maar ook aan lokale verenigingen met belangen in natuur, cultuur of landschap.

Kleine landschapselementen

Knotwilgen, geriefbosjes of pestbosjes zijn zogeheten kleine landschapselementen. Pestbosjes zijn kleine zelfstandig gelegen bosjes in het veenweidegebied met een culturele betekenis. Deze zijn weergegeven op de kaart Kleine Landschapselementen (KLE). De provincie beschermt deze elementen op grond van de Verordening Natuur en Landschap 2017. Deze bomen zijn vaak van zeer grote betekenis voor het landschap, de cultuurhistorische waarde van een plek en de biodiversiteit. Wilt u ze vellen, beschadigen of vernietigen, dan moet u dit melden via het meldingsformulier Verordening Natuur en Landschap, vellen van bomen (pdf, 223 kB). Ingevulde formulieren stuurt u naar:

Provincie Utrecht
T.a.v. Vergunningverlening Natuur en Landschap, servicebureau
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Een ingevuld formulier inscannen en e-mailen naar servicebureau@provincie-utrecht.nl mag ook. Wij reageren binnen zes weken (of uiterlijk twaalf weken) op uw melding. Tot die tijd mag u niet kappen. Vergeet u te melden, dan geldt een herstelplicht.