Erfgoed in Provinciale Omgevingsvisie

Utrecht is een relatief kleine provincie waardoor de druk op de ruimte groot is. We hebben te maken met een groeiende bevolking, behoefte aan meer woningbouw, meer infrastructuur, meer ruimte voor recreatie en ontspanning , ruimte voor energietransitie, bodemdaling en klimaatadaptatie. Erfgoed kan een belangrijke rol spelen bij het realiseren van deze maatschappelijke opgaven. De cultuurhistorische kwaliteit van de leefomgeving draagt veel bij aan een aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat. Maar de onbekendheid van cultuurhistorische structuren maakt deze kwetsbaar.

De Omgevingswet beoogt dat erfgoedtaken nog meer dan voorheen geïntegreerd worden met andere omgevingstaken. Daarvoor is kennis en bewustzijn van de aanwezige erfgoedwaarden een voorwaarde. De Cultuurhistorische Atlas van de Provincie Utrecht (CHAT) biedt een schat aan informatie en is daarmee een bron van kennis en inspiratie.

Bij het beschermen van het erfgoed is de Omgevingsverordening Provincie Utrecht het belangrijkste instrument. Deze bevat instructieregels voor gemeenten over de cultuurhistorische hoofdstructuur en het (beoogd) UNESCO Werelderfgoed. Bij de cultuurhistorische hoofdstructuur focussen we op de thema’s agrarisch cultuurlandschap, historische buitenplaatszones, militair erfgoed, historische infrastructuur en archeologisch waardevolle zones.